אנשי קשר:

עלי שיח אחמד
מנהל מחלקת רישוי עסקים

יעדי המחלקה ומטרותיה:

חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 הוא חוק מדינה אשר קובע את חובת הרישוי על סוגי עסקים מסוימים וכדי להגשים את מטרותיו. לחוק שש מטרות עיקריות ואלה הם:
  • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – (המשרד לאיכות הסביבה).
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני התפרצות ושוד – (משטרה).
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו – (משרד העבודה).
  • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה בדשנים או בתרופות – (משרד החקלאות).
  • בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים – (משרד הבריאות).
  • שמירת הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ושירותי כבאות (הרשות המקומית ושירותי הכבאות).

ליד כל אחת מ – 5 המטרות הראשונות נרשם בסוגריים שמו של המשרדה ממשלתי אשר מוגדר ע"פ החוק כנותן אישור.
סעיף – 6 באחריות הראשות המקומית בלבד ללא התערבות משרדי ממשלה.

חמשת משרדי הממשלה הנ"ל שותפים לתהליך הרישוי כל אחד בתחומו וכאשר סוג העסק המבוקש נוגע לאחד או יותר מנותני האישור, (לדוגמה עסק של "משקאות משכרים מקום לצריכתם" נותני האישורים לגביו הם גם המשטרה וגם משרד הבריאות) חוק לא מתיר לרשות המקומית להוציא רשיון אם לא אושר תחילה ע"י נותני האישור דלעיל.

שתף עמוד זה