דרישות ותנאים לרישיון עסק- גורמים נותני אישור

על כל עסק טעון רישוי חלות בראש ובראשונה הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים "נותני האישור" (המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד העבודה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות), הועדה המרחבית לתכנון ובנייה ואליהן מתווסף המפרט הרשותי.

הדרישות הכלליות מפרטות, באופן כללי בלבד, את תנאי הרישוי של האגפים והמחלקות במועצה, ואינן מתייחסות  לדרישות הפרטניות ביחס לכל סוג עסק.

לצורך תכנון עסק והבנת דרישות נותני האישורים השונים יש לקרוא את המפרט האחיד, ככל שפורסם כזה לפריט העיסוק, וכן את תנאי הרישוי שפורסמו באתרי האינטרנט של גופי הרישוי ונותני האישורים השונים, לפי העניין (המשרד להגנת הסביבה, שרותי הכבאות, משרד הבריאות וכו’).

לעיתים נדרשים אישורים נוספים אשר מופיעים בצו רישוי עסקים (או בחיקוק אחר).

המשרד להגנת הסביבה

איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – באחריות המשרד להגנת הסביבה
תעשיות ורישוי עסקים

משרד הכלכלה

בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו- באחריות משרד הכלכלה
משרד הכלכלה רישוי עסקים

משרד הבריאות

בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים – באחריות משרד הבריאות.
משרד הבריאות רישוי עסקים

ועדת תכנון ובנייה

קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה – באחריות אגף ההנדסה ברשות המקומית.
ועדת תכנון ובנייה רישוי עסקים
משרד העבודה רישוי עסקים
אתר משרד העבודה

משטרת ישראל

מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות – באחריות המשרד לביטחון פנים (משטרת ישראל)
משטרת ישראל רישוי עסקים

משרד החקלאות

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות
משרד החקלאות רישוי עסקים

רשות כבאות והצלה

קיום הדינים הנוגעים לכבאות – באחריות המשרד לבטחון פנים (כבאות והצלה).
רשות כבאות והצלה- רישוי עסקים

משרד הפנים

משרד הפנים רפורמה ברישוי עסקים – מפרטים אחידים
מפרטים אחידים
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים – רישוי עסקים

שתף עמוד זה