המפרט הרשותי- דרישות פרטניות

כללי:

מחובתו של מבקש הרישיון לקיים את מלוא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק הדרישות הפרטניות – להלן.

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.

זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

הגדרות אזורי המועצה לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב”ע):

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.

מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם  בתב”ע.

בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה, על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב”ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התב”עות החלות על כל מגרש ומגרש.

 

דרישות המפרט הרשותידרישות פרטניות

 

 

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

 

פריט

תיאור פריט העיסוק

דרישות מקצועיות

תהליך מקוצר

מדיניות רשות הרישוי

1.1

בית מרקחת

בעל העסק יחזיר פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן מורשה לאתר מאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור את אישורי הפינוי, אישורי קליטה ותעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות ויציגם לפי דרישה.

 

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

מותר מגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

1.2 תמרוקים

1.2  א

ייצורם

 

 

עסקים קטנים – מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

 1.2ב

אחסונם – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

 

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי

 1.3א

ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

 

 

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

 1.3ב

אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

 

 

1.3  ג

מכירתם או חלוקתם

 

 

 

 1.3ד

הרכבת ציוד רפואי

 

 

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

1.4 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם

1.4 א

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

 

תצהיר/תהליך מזורז

מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר בתב"ע שימוש כזה

1.4 ב

מספרה

קישור למפרט אחיד מאושר

 

תצהיר/תהליך מזורז

מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר  בתב"ע שימוש כזה

1.4 ג

כתובות קעקע – מקום לעשייתן

 

 

מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר  בתב"ע שימוש כזה

1.4 ו

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

 

 

מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר  בתב"ע שימוש כזה

1.5 מעבדות לא רפואיות

1.5 א

מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות בלא הרס ומעבדות לפי 1.6-ו ג1.5 ,ב1.5 פרטי

 

 

 

1.5 ב

מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

-קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

 

1.5 ג

מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שפכים

 

 

 

1.6

מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות(, התשל"ז-1977 ,למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

 

 

 

 

1.7

מעבדת שיניים

-קישור למפרט אחיד מאושר

כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.

בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה פסולת  על פי דרישת המועצה.

 

 

מותר מגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

1.8

חדר מתים למעט בבית חולים

 

תצהיר/תהליך מזורז

 

 

 

 

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה

 

פריט

תיאור פריט העיסוק

דרישות מקצועיות

תהליך מקוצר

מדיניות רשות הרישוי

2.1 גז

2.1 א

מילוי מכלים ומכליות

 

 

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה בכמות שלא תעלה על 8 טון.

2.1 ב

אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

 

 

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה בכמות שלא תעלה על 8 טון.

2.1 ג

מכירתו, חלוקתו

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

עסק שעוסק רק בחלוקת גז – חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות כשהם ריקים מגז.

2.1 ד

שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מיתקן לשינוי לחץ שלו

 

 

 

2.1 ה

תיקון מכלים

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

אסור בכל אזורי המועצה

2.1 ו

חניון למכליות

 

 

חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות כשהם ריקים מגז.

2.1 ז

תחנת תדלוק בגז

 

 

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 1-4/18 , בהתייחס לסוג התחנה

 2.2 דלק לסוגיו

2.2  א

תחנת דלק ותדלוק

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 1-4/18 , בהתייחס לסוג התחנה

 2.2 ב

בית זיקוק

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

 2.2 ג

שינועו בצנרת

 

 

על פי תמ"א ייעודית

 2.2 ד

אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז- 1976

 

 

מותר רק לצורך שימוש עצמי של העסק בכמות שלא תעלה על 5 קוב – מותר אחסון של סולר ונפט בלבד.

 2.2 ה

מסופי דלק

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

 2.2 ז

חניון למכליות דלק

 

 

 

2.2 ח

שינועו במכליות

 

 

              

2.3

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות .אחסון לצורך מכירת פחם עץ באריזות סגורות למנגלים, מותרת במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

2.4

תחנת כוח

 

 

יותר בשטח המיועד למתקנים הנדסיים על פי תב"ע ייעודית

 

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים

 

פריט

תיאור פריט העיסוק

דרישות מקצועיות

תהליך מקוצר

מדיניות רשות הרישוי

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

מותר למעט אזורי מגורים או אזור מגורים מעורב ובכפוף לאישור משרד החקלאות

3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים

3.2א

בעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

עמידה בתנאים של מניעת זיהום קרקע,ריח,איכות הסביבה ,זיהום מקורות המים ,ומניעת סכנות של מחלות של בעלי החיים.

 

תאושר רק בשטחים חקלאיים .

3.2ב

הצגתם

 

 

מותר רק חנות למכירת חיות מחמד במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

3.2ו

מספרה

 

תצהיר/תהליך מזורז

מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר בתב"ע שימוש כזה

3.2ח

עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 

 

אסור בכל אזורי המועצה למעט מקרים שאושרו על פי תב"ע ייעודית ועל ידי היחידה סביבתית ו/או המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות

3.3  הדברה

3.3ב

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוים

 

 

הדברה חקלאית בכלים אחרים – וניקויים מותרת רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי

3.4א

ייצורם , אריזתם, אחסונם

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי -ייצורם – אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות אריזתם אחסונם – מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

3.4ג

מכירתם

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

מותר למעט אזורי מגורים או אזור מגורים מעורב וכן מותר בשטחים חקלאיים .

3.5 מזון לבעלי חיים

3.5א

ייצורו, עיבודו

 

 

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

3.5ב

אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

קישור למפרט אחיד מאושר

 

תצהיר/תהליך מזורז

 

 3.6 פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה "פסדים" – כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981( להלןתקנות הפסדים(

3.6א

איסופם

 

 

 

3.6ב

עיבודם

 

 

לא יאושר בתחומי מ.מ אעבלין

3.6ג

מכירתם

 

 

לא יאושר בתחומי מ.מ אעבלין

3.7 תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות

3.7א

ייצורם

 

 

 

3.7ב

אחסונם

שפך של תכשירים נוזליים לא יתנקז למערכת הביוב או הניקוז הציבורית. שפך של תכשירים, תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים ( סילוק פסולת חומרים מסוכנים( התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת. בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה פסולת על פי דרישת המועצה.

 

 

 

קבוצה 4 – מזון

 

פריט

תיאור פריט העיסוק

דרישות מקצועיות

 

מדיניות רשות הרישוי

4.1 ביצים

4.1 א

ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

 

 

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

4.1 ג

מדגרה

 

 

 

4.1 ד

הובלתן לתחנת מיון

חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות כשהם ריקים מביצים.

 

 

4.2 בית אוכלמקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6

4.2 א

מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

קישור למפרט אחיד מאושר

 על העסק לעמוד בתקנות רישוי עסקים(תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל תשמ"ג1983)בהם נקבע מהו מזון  המותר להכנה ומכירה בעסק, השטחים המינימליים הנדרשים להפעלתו ,מתקנים , תעשיות, ציוד, איורור    ,תחזוקה ועוד.

מבקש הרישיון יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, השמנים והשומנים המפונים מהמפריד יפונו על ידי בעל העסק ועל חשבונו לאתר מאושר ושמירת קבלות הפינוי לביקורת של מחלקת התברואה של הרשות. הכנסת בשר לעסק מותנה באישור ופיקוח של הוטרינר הרשותי.

 

 

הקמת העסק מותר באזורי מסחר, תעשייה ומגורים

4.2 ב

בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

 

 

 

4.2 ג

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 6.4ה

 

 

 

4.3 בית קירור

4.3 א

לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

 

 

 

4.3 ב

למזון אחר ומרכיביו

 

 

 

 4.4 בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם

4.4  ב

טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

רישיון יצרן ממשרד הבריאות כתנאי לקבלת רישיון עסק.

 

 

4.4  ז

טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור שאינה העולה על 5 טונות ליום

רישיון יצרן ממשרד הבריאות כתנאי לקבלת רישיון עסק.

 

 

 4.5 חלב גולמי

4.5 ב

הובלתו

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

 

4.6 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם

4.6א

ייצורו, עיבודו אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו, עיבודו אריזתו – מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

קישור למפרט אחיד מאושר

 רישיון יצרן ממשרד הבריאות כתנאי לקבלת רישיון עסק.

 

 

4.6ג

אחסונו

 

 

 

4.6ד

הובלתו, הפצתו או חלוקתו

 

 

 

4.6ה

הסעדה )קייטרינג –( כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת מחלקת תברואה, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר. המערכת האמורה תתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן. בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014. ,

 

 

4.6ו

ייצורו, עיבודו אריזתו– מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום; ייצורו, עיבודו אריזתו – מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום

 

 

 

4.7 מזון לרבות משקאות – מכירתו

4.7 א

קיוסק

קישור למפרט אחיד מאושר

 

תצהיר/תהליך מזורז

 

4.7 ב

מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 

תצהיר/תהליך מזורז

הנמצאים באזורי מגורים חל עליהם כמה מוגבלות.

        א.        פריקת והספקת סחורות תותר רק החל מהשעה07:00 בבוקר.

 

        ב.        עליהם לנקוט בכל האמצעים הנדרשים במסגרת חוק רישוי עסקים למניעת רעש בלתי סביר , פליטת עשן והסדרי תנועה וחנייה למניעת חסימת חנייה לתושבים בבתיהם.

 

         ג.        חלה חובה עליהם להתקין מכבש לקרטונים בחצר האחורי של המרכול.

 

        ד.        מחלקת תברואה של הרשות אחראית לביקורת ואכיפה במגבלות אלה.

 

4.7 ג

אטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

-התנאים והפעילות בעסק יעמדו בהנחיות משרד הבריאות לטיפול וייצור למכירה במקום של בשר ובשר בעלי כנף באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים.

 

 

 

4.7 ד

מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 

 

הנמצאים באזורי מגורים חל עליהם כמה מוגבלות.

         ג.        פריקת והספקת סחורות תותר רק החל מהשעה07:00 בבוקר.

 

        ד.        עליהם לנקוט בכל האמצעים הנדרשים במסגרת חוק רישוי עסקים למניעת רעש בלתי סביר , פליטת עשן והסדרי תנועה וחנייה למניעת חסימת חנייה לתושבים בבתיהם.

 

        ד.        חלה חובה עליהם להתקין מכבש לקרטונים בחצר האחורי של המרכול.

 

        ה.        מחלקת תברואה של הרשות אחראית לביקורת ואכיפה במגבלות אלה.

 

4.8

משקאות משכרים – עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

 

           

 

 

קבוצה 5 – מים ופסולת

 

פריט

תיאור פריט העיסוק

דרישות מקצועיות

תהליך מקוצר

מדיניות רשות הרישוי

5.1 אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים

5.1 א

תחנת מעבר ומיון

 

 

מותר בשטח המיועד למתקנים הנדסיים ע"פ תב"ע פרטנית, ובכפוף לקבלת אישור פרטני מהמשרד להגנת הסביבה, עסקים אלה יהיו בפיקוח ובקרה מחמירה ע"י המשרד להגנת הסביבה ומחלקת התברואה של הרשות

5.1 ב

איסופה, הובלתה

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

 

5.1 ג

טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

 

 

מותר בשטח המיועד למתקנים הנדסיים ע"פ תב"ע פרטנית, ובכפוף לקבלת אישור פרטני מהמשרד להגנת הסביבה, עסקים אלה יהיו בפיקוח ובקרה מחמירה ע"י המשרד להגנת הסביבה ומחלקת התברואה של הרשות

5.1 ד

אתר לסילוק פסולת יבשה

 

 

מותר בשטח המיועד למתקנים הנדסיים ע"פ תב"ע פרטנית, ובכפוף לקבלת אישור פרטני מהמשרד להגנת הסביבה, עסקים אלה יהיו בפיקוח ובקרה מחמירה ע"י המשרד להגנת הסביבה ומחלקת התברואה של הרשות

5.1 ה

אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים

 

 

מותר בשטח המיועד למתקנים הנדסיים ע"פ תב"ע פרטנית, ובכפוף לקבלת אישור פרטני מהמשרד להגנת הסביבה, עסקים אלה יהיו בפיקוח ובקרה מחמירה ע"י המשרד להגנת הסביבה ומחלקת התברואה של הרשות

 

5.2 מי שתייהמיתקן להפקתם ולטיפול בהם

5.2 א

מיתקן התפלת מים

 

 

מותר בשטח המיועד למתקנים הנדסיים ע"פ תב"ע פרטנית, ובכפוף לקבלת אישור פרטני מהמשרד להגנת הסביבה, עסקים אלה יהיו בפיקוח ובקרה מחמירה ע"י המשרד להגנת הסביבה ומחלקת התברואה של הרשות

5.2 ב

מי שתייה – מיתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מיתקן להתפלתם

 

 

מותר בשטח המיועד למתקנים הנדסיים ע"פ תב"ע פרטנית, ובכפוף לקבלת אישור פרטני מהמשרד להגנת הסביבה, עסקים אלה יהיו בפיקוח ובקרה מחמירה ע"י המשרד להגנת הסביבה ומחלקת התברואה של הרשות

 

5.3 שפכים וקולחין

5.3 א

עיבודם, טיהורם, אחסונם

 

 

מותר בשטח המיועד למתקנים הנדסיים ע"פ תב"ע פרטנית, ובכפוף לקבלת אישור פרטני מהמשרד להגנת הסביבה, עסקים אלה יהיו בפיקוח ובקרה מחמיר ע"י המשרד להגנת הסביבה ומחלקת התברואה של הרשות

5.3 ג

הובלתם במכליות

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

חניית המכליות בתום שעות העבודה תוותר רק באזורים מרוחקים ממוגרים.

           

 

 

קבוצה 6 – מסחר ושונות

 

פריט

תיאור פריט העיסוק

דרישות מקצועיות

תהליך מקוצר

מדיניות רשות הרישוי

6.1

אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

קישור למפרט אחיד מאושר

 

תצהיר/תהליך מזורז

 

6.2

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

 

6.4

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות, לרבות כתוצאה מהפניית צינור אוורור של מכונות ייבוש כביסה לרחוב, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המחלקה לתברואה במועצה, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר.

 

 

6.5

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם – ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

 

6.7

פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר

 

תצהיר/תהליך מזורז

 

6.8 קניון

6.8 א

ניהולו

 

 

 

6.8 ב

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

 

תצהיר/תהליך מזורז

 

6.9 רוכלות

6.9 א

רוכלות מזון

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

-בעל העסק יפעל אך ורק ע"פ תנאי משרד הבריאות

לרוכלות מזון אשר מפורסמים באתר משרד הבריאות.

 

-בעל העסק לא יבצע פעילות של רוכלות באזור בתי ספר וגני ילדים.

 

-בעל העסק לא "יפלוש" לשטח פרטי ויבצע בו פעילות של רוכלות.

 

-בעל העסק אחראי לאזור שבו מבוצעת פעילות הרוכלות מבחינת תברואה, ניקיון וכו'…

 

-בעל העסק לא יבצע פעילות במקום שבו תהיה סכנה לציבור, הפרעות לתנועה.

 

במידה ואחד התנאים הנ"ל לא יתקיימו רישיון העסק לא יהיה בתוקף.

6.9 ב

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

 

6.9 ג

רוכלות אחרת

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

 

6.12

עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

 

 

 

6.13

אולפן הקלטות אודיו

 

תצהיר/תהליך מזורז

 

6.14

מוצרי טבק לסוגיו – מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

קישור למפרט אחיד מאושר

 

תצהיר/תהליך מזורז

 

 

 

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט

פריט

תיאור פריט העיסוק

דרישות מקצועיות

תהליך מקוצר

מדיניות רשות הרישוי

7.1 אירוח ולינה

7.1א

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

 

 

 

7.1ב

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

מותר במבנה מגורים בכפוף קיום התקנים והדרישות של משרד התיירות

תצהיר/תהליך מזורז

 

7.1ג

בית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 ,כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם

 

 

 

7.1ה

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

 

 

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

תצהיר/תהליך מזורז

 

 7.4 מים – נופש

7.4א

בריכת שחייה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

 

 

 

7.4 ב

פארק מים, מגלשות מים

 

 

 

7.4 ג

בריכת זרמים (ג'קוזי(

 

 

 

7.4 ה

בית מרחץ, מרחצאות

 

 

 

7.5

מכון כושר, למעט אלה: א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח -1988 , המשמש את ספורטאיהם בלבד; ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;

קישור למפרט אחיד מאושר

 

תצהיר/תהליך מזורז

 

7.6

משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב( לחוק – מקום לעריכתם

 

 

 

 7.7 עינוג ציבורי

7.7א

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

 

7.7ב

קולנוע, תאטרון

 

 

 

7.7ג

קרקס

 

 

 

7.7ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500 ,למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

 

 

אולם ספורט במוסד חינוכי פטור מרישיון עסק בתנאי שהאולם משמש רק לפעילות חינוכית של המוסד .

במידה ומתקיים באולם תחרויות או משחקים עם תלמידים מחוץ למוסד, נדרש לאולם לקבל רישיון עסק.

 

7.7ה

אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל -500 משתתפים או יותר

 

 

 

7.7ו

דיסקוטק

 

 

אסור בכל אזורי היישוב

7.7ז

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

 

 

 

7.7ח

כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

 

 

 

7.7ט

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

 

 

 

7.7י

יריד מזון

 

 

 

7.7יא

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500 ,למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא קהל

 

 

 

7.8 קייטנות

7.8 א

קייטנה

בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

 

 

7.8 ב

מחנה נוער

בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

 

 

7.9

אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים

בצוע כיול התקן מד -רעש ותוצאותיו.

 

א.עסקים חדשם בתחום זה , תותר הקמתם רק באזורי תעשייה.

ב. על העסקים שלה להגיש עם בקשה לרישיון עסק, היתר בניה ,גרמושקה, תוכנית לתנועה וחנייה מותאמת לגודל המתקן וכמות מתוכננת לאורחים.

ג. בנושא הספקת המזון יש חשיבות לקביעה מוקדמת באם יהיה מטבח מבשל , או מטבח קצה (מטבח רק לחימום) הדרישות הם שונות מבחינת משרד הבריאות ותנאים לניקוז והתאמה למערכת המים והביוב של השרות.

ד.מחלקת רישוי עסקים של הרשות ,תמליץ לבעל העסק לקבל חוות דעת מקדמית שך משרד הבריאות לפני התחלת הקמת העסק.

 

7.10 שעשועים

7.10א

מיתקני שעשועים

 

 

 

7.10ב

לונה פארק

 

 

בכפוף לקבלת אישור פרטני מאת המהנדס

 

קבוצה 8 – רכב ותעבורה

פריט

תיאור פריט העיסוק

דרישות מקצועיות

תהליך מקוצר

מדיניות רשות הרישוי

8.2

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

 

 

8.3 הובלה

8.3 א

כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

 

 

 

8.3 ב

הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה)וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

תצהיר/תהליך מזורז

 

8.4 הסעת נוסעים

8.4א

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

 

8.4ב

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 

 

 

8.4ד

תחנת רכבת תת-קרקעית

 

 

על פי תב"ע ייעודית

8.5

כלי טיס לסוגיהם – ייצורם, תיקונם, שיפוצם

 

 

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים

8.6א

מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

 

8.6ב

חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 6.8 ז

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

 

8.6ג

רחיצתם

בעל העסק יתקין מערכת למיחזור שפכים )מי רחיצת הרכבים. ( משטחי רחיצת המכוניות יהיו מקורים וינוקזו אל מערכת מיחזור השפכים. משטחי רחיצת המכוניות ומיכל אגירת השפכים, לפני מיחזורם, יצופו באספלט, בבטון או בחומר אחר אטום לחלחול נוזלים. כל שטח העסק , למעט משטחי רחיצת המכוניות, ינוקז למערכת הניקוז הציבורית או אל מחוץ לשטח העסק, כך שימנע מגע בין מי הנגר לבין השפכים.

תצהיר/תהליך מזורז

על בעל העסק חובה שמערכת הניקוז לקליטת התשטיפים תהיה מחוברת למערכת המים והביוב של המועצה.

-חובה להיות מקום מקורה למניעת זרימת מי גשמים לקו הביוב.

 

8.6 ו

ייצורם, שיפוצם

 

 

 

8.7 כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – חלקים משומשים

8.7 א

מכירתם, אחסונם

 

 

 

8.7 ב

פירוקם מהרכב

 

 

 

 

8.9 מוסךמקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי

8.9א

מכונאות כללית, פחחות וצביעה )לרבות כלי רכב המונעים בגז(

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

א.תותר רק באזורי תעשייה למוסכים חדשים.

ב. לגבי מוסכים ישנים באזור מגורים , במידה ויש ברשותם היתר בניה או אישור לשימוש חורג ,תאושר המשך פעילותם במקום.

ג. על מפעילי המוסכים לדאוג למכלי עצירה לקליטת השמן המשומש, ופנוי למתקן מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ושמירת קבלות על הפינוי למשך שנתיים.

 

 

8.9ב

חשמלאות

 

 

 

8.9ד

תיקון תקרים

קישור למפרט אחיד מאושר

 

העסק יאחסן צמיגים ויסלקם בהתאם לדרישות החוק לסילוק ומחזור צמיגים, התשס"ז – 2007. צמיגים משומשים יאוחסנו באופן שיימנע הצטברות מים בהם.

תצהיר/תהליך מזורז

אין לאחסן צמיגים משומשים בשטח פתוח. על בעל העסק לדאוג לאחסונם תחת קורת גג או בתוך מכולה.

פינוי צמיגים תתבצע על ידי קבלן מורשה מתאם המשרד להגנת הסביבה לאתר מאושר, ועל בעל העסק לשמור על תעודות המעידות של הפינוי ותאריך הפינוי.

 

8.9ה

זגגות

 

תצהיר/תהליך מזורז

 

8.9ו

טיפול אחר ברכב

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

 

 

קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

 

פריט

תיאור פריט העיסוק

דרישות מקצועיות

תהליך מקוצר

מדיניות רשות הרישוי

 9.1 כלי נשק ותחמושת

9.1א

מכירתם, תיקונם, אחסונם )אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 000,100 כדורים ומעלה(

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

9.1ב

מטווח ירי

קישור למפרט אחיד מאושר

 

מתקן לשטיפת חלקי נשק, במידה וקיים, יעמוד על משטח שאינו מנוקז למערכת הביוב. פסולת שמן משומש תטופל כאמור בתקנות מניעת מפגעים )שמן משומש(, תשנ"ג1993- פסולת חומרים מסוכנים לרבות עופרת תועבר לאתר מאושר לפי כל דין.

 

 

9.1ג

ייצורם

 

 

אסור בכל אזורי המועצה

9.4

שירותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני

 

 

 

 

קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

פריט

תיאור פריט העיסוק

דרישות מקצועיות

תהליך מקוצר

מדיניות רשות הרישוי

10.1

אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם

 

 

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.2

אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

תותר רק מגרסה ניידת באתרי בנייה בעיר, לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד ורק למשך תקופת הבנייה.

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.3

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

 

 

מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובאזור תעשיה

קלה ומלאכה

 10.4 טקסטיל, דברי הלבשה

 

10.4א

ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.4ב

גזירה, תפירה

קישור למפרט אחיד מאושר

 

תצהיר/תהליך מזורז

מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי

שכונתי

10.5

דברי הנעלה – ייצורם

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.6 דשנים

 

10.6א

ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.6ב

אחסונם

 

תצהיר/תהליך מזורז

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.7 חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם

10.7א

הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש

 

 

על פי אישור פרטני מאת מהנדס המועצה

10.7ב

אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

 

 

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.7ג

הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן ושיש

 

 

– מותר רק באזור תעשייה ובאישור פרטני מאת מהנדס המועצה.

-מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.8 חומרי חיטוי או ניקוי

10.8א

ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

 

-מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה .

-חייב לקבל אישור פרטני מהמשרד להגנת הסביבה.

-חייב לקבל היתר רעלים.

10.8ב

אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

קישור למפרט אחיד מאושר

 

תצהיר/תהליך מזורז

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה.

– חייב לקבל אישור פרטני מהמשרד להגנת הסביבה .

-חייב לקבל היתר רעלים.

10.9

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו.

קישור למפרט אחיד מאושר

 

תנאים פרטניים יינתנו בהתאם למהות העסק ולהיקף

פעילותו.

 

 

10.10  חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 ,לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים

10.10א

ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.10ב

אחסונם

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.10ג

מכירתם

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.10ד

איסופם, שינועם

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.10ה

טיפול באריזות משומשות

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.10ו

טיפול בפסולת

 

 

א. רק באישורי המשרד להגנת הסביבה , על המפעל לדאוג לקבלת "(היתר רעלים) "

ב. מיקום המפעל במרחק מאזור מגורים ,שיבטיח את בריאותם    וביטחותם של תושבי המועצה , על המועצה לדרוש מבעל המפעל (בתאום על המשרד להגנת הסביבה).  התקנת מתקן " ניתור" לקריאת פליטת הגזים ורעלים מתהליך הייצור של המפעל.

מימוש דרישה זו תבטיח שבאירוע תקלה, יוכלו להזעיק מידית את שרותי כבאות ולפנות אוכלוסיה בקרבת המקום לפי הצורך.

על מחלקת רישוי עסקים לדרוש קבלת "תיק מפעל" המאושר על ידי שרותי כבאות לטיפול בבקשה לרישיון עסק.

 

10.10ז

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

 

 

רק במיקום ותנאים על ידי המשרד להגנת הסביבה .

על הרשות הסמכות לדרוש שהמתקן יהיה מחוץ לתחום המוניציפלי של המועצה.

 

10.10יא

ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.11 חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954 ,מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין דינור

10.11א

ייצורם, עיבודם, פיתוחם

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.11ב

מכירתם, אחסונם, אריזתם

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.11ג

שינועם, הובלתם, איסופם

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.11ד

מחזורם, הנצלתם

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.11ה

השמדתם, אתר להשמדתם

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.11ו

בחינתם, אתר לבחינתם

 

 

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.13 מרפדייה

10.13

מרפדייה

 

תצהיר/תהליך מזורז

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת

10.14א

ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם

 

 

 

10.14ב

פחחות, למעט פחחות רכב

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד לפריט 14.10 ג.

תצהיר/תהליך מזורז

 

10.14ג

מסגריה

 

תצהיר/תהליך מזורז

 

10.14ד

ייצור שלטים

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד לפריט 14.10 ג.

תצהיר/תהליך מזורז

 

10.14ה

אחסונם, מיונם, סחר בהם

אחסון מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, יתבצע על משטחים עמידים לחלחול מזהמים תוך מניעת זיהום קרקע.

 

 

10.14ו

הרכבתם

 

תצהיר/תהליך מזורז

 

10.14ז

גריטתם

 

 

 

10.16 עץ ומוצריו

 

10.16א

עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

 

 

 

10.16ב

ייצור רהיטים

 

 

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.16ג

אחסונו ומכירתו

קישור למפרט אחיד מאושר

 

 

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.20

פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

 

 

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.21

נייר ומוצריו: ייצור

 

 

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

שתף עמוד זה