עיקרי התהליכים ברישוי עסקים

 1. רישיון לניהול עסק – מהו?

חוק רישוי עסקים, התשכ״ח – 1968 ,מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע״ג – 2013 ,בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו. הרישיון לניהול העסק הינו אישור הניתן ע״י הרשות המקומית לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו. רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה ע״פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

 1. מטרות רישוי עסקים לפי החוק:

רישיון העסק מונפק בהתאם לתוכנית העסק המוגשת בעת הגשת הבקשה. עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי מחלקת רישוי עסקים.

 1. מי חייב ברישיון עסק?

כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון. מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים ובכללם עסקים שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע״ג -2013.

 

 1. עסקים שיש להם רישיון

על פי החוק חייב הרישיון להיות מוצג במקום גלוי ונראה לעין. רשימת העסקים בעלי רישוי בתוקף תפורסם באתר האינטרנט של המועצה ותכלול עסקים ככל שהם ידועים למועצה ואין בה כדי להוות תחליף לבדיקה אישית מול הגורמים המוסמכים במחלקת רישוי עסקים.

 

 1. לפני הגשת הבקשה מומלץ:

לקבל הסבר על הליך הרישוי.

מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה ולדרישות נותני האישור הנוספים.

מצבו המשפטי של העסק או המבנה שבו יפתח.

לעסקי מזון, מומלץ לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות. חוות הדעת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק.

 

 1. מתי להגיש בקשה לרישיון עסק?
 • בעת פתיחת עסק חדש.
 • במידה ויחול שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשה בקשה חדשה כמפורט להלן:
  • הגדלה או הקטנת השטח.
  • שינויים פיזיים פנימיים וחיצוניים במבנה העסק.
  • תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.
  • שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות וכד.
 1. קבלת מידע מוקדם וחוות דעת מקדמית:

ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי משמעותי.

על כן, מן הראוי לבדוק היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפניה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.

 1. לצורך קבלת מידע מוקדם נדרש להכין:
 • כתובת מדויקת של העסק וכל פרט אחר שיוכל לסייע באיתור מיקומו.
 • פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בשטח ובמבנה העסק.
 • מידע מלא לגבי המבקש: שם, מס’ חברה, פרטים מזהים, טלפון וכד’.

במידע המוקדם ניתן לקבל:

 • הגדרת סוג העסק ע”פ צו רישוי עסקים.
 • מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות ע”פ סוג העסק ומיקומו כגון הנחיות להכנת תכנית העסק,
 • מדיניות התרי פעילות בלילה וכו’.
 • בעיות רישוי צפויות כגון: מיקום באזור מגורים וכד’.
 • חוקים ותקנות רלוונטיות שהעסק חייב לעמוד בהם.
 • פרטים על גורמי ונותני האישור הנדרשים לאשר את העסק.
 • הנחיות להגשת הבקשה לרישיון כגון תוכניות עסק, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 • קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ומנותני האישור.
 • הבקשה כרוכה בתלום אגרה ובהגשת מסמכים ותוכניות בהתאם לחוק.

חוות דעת מקדמית תינתן תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה בהתאם להנחיות תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס”א-2000.

יודגש כי קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רישיון לפתוח או לנהל עסק.

 1. הגשת בקשה ותוכניות:

הבקשה תוגש במח’ רישוי עסקים ע”י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את התוכנית
בצירוף ייפוי כוח מבעל העסק.

לבקשה יש לצרף

עותק של  תוכניות הנדסיות / סניטריות (גרמושקה) חתומות ע”י בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק (מהנדס, הנדסאי בניין ואדריכל) (עותק אחד יימסר למחלקת הגבייה).

הכוללות את הפרטים:

 1. גוש, חלקה, כתובת העסק, שם / שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.
 2. תרשים סביבה בקנ”מ 2500: 1, כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א’).
 3. מפה מצבית בקנ”מ 2500: 1 (תרשים מגרש) סעיף 13 ( (א’).
 4. תכנית העסק בקנ”מ 100: 1 סעיף 14 (א’) בבתי אוכל בקנ”מ 1:50.
 5. בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל ציודו, פריסתו ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר האוכל, חדרי שרות ומחסן.

מסמכים נוספים:

 • צילום ת.ז. בעל העסק.
 • צילום חוזה שכירות או חוזה קנייה או מסמך טאבו או זיכרון דברים.
 • תאגיד/חברה – מסמכי החברה, מסמך עו”ד או רו”ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם ותעודות זהות.
 • אישור היתר לשימוש חורג (למבנה שאינו מבנה קבע).
 • רישיונות יצרן (לעסקים בתחום המזון).
 • אישור חיבור ותקינות לתשתית גז.
 • אישור מרשה נגישות.
 • תשלום אגרה.

רשות הרישוי ו/או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש הבקשה מסמכים נוספים כגון חוות דעת של בעל מקצוע מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

 1. הליך הטיפול בבקשה:

לאחר אישור התוכנית ההנדסית לשם התאמת העסק לדיני תכנון ובנייה, תועבר הבקשה לגורמי האישור הרלוונטיים (כיבוי אש, משטרה, משרד בריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות והתמ”ת) וכן לגורמים נוספים בהתאם לסוג העסק, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.

מתן האישור מותנה ע”פ רוב בקיום ביקורת בבית העסק ובמילוי הדרישות. הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת עסק טרם ביצוע התנאים המוקדמים להנחת דעתם.

כל גורם מאשר / נותן אישור יבחן את הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר ובכך ישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.

קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרישיון העסק.

הרישיון יונפק רק לאחר שיתקבלו כל האישורים.

רשות הרישוי והגורמים המאשרים רשאים להתנות ברישיון תנאים מגבילים אשר יהיו חלק בלתי נפרד מהרישיון.

רישיון העסק יכנס לתוקף רק לאחר שחתם בעל העסק על ההצהרה שברישיון והאגרה שולמה.

 1. היתר זמני

היתר להפעלת העסק, שמעניקה רשות הרישוי לרישיון עסק בעסק טעון רישוי, לתקופה מצטברת של שנה אחת לכל היותר. במהלך פרק זמן זה יכול מגיש הבקשה להפעיל את העסק, אך עליו להשלים את התנאים שמציבים בפניו נותני האישור על מנת לקבל בסיום פרק הזמן את רישיון העסק.

 1. היתר מזורז 

בעל העסק יכול, להגיש בקשה במסלול היתר מזורז, בתנאי שפורסם לסוג העסק המבוקש מפרט אחיד ויחול עליו ההליך הקבוע בחוק ובתקנות למסלול היתר מזורז.

 • היתר מזורז: רשיון הניתן לבעל העסק, עוד בטרם קבלת אישור מנותני האישור.
 • היתר מזורז ניתן לתת רק לעסקים טעוני רישוי, הזכאים לכך על פי צו רישוי עסקים תשע"ג – ,2013המופיעים בטור ד', "היתר מזורז."
 • רשות מקומית חייבת להודיע לנותני האישור על מתן היתר המזורז לעסק.
 • א. לאילו עסקים מיועד המסלול המזורז ?

המסלול בהיתר מזורז מיועד לעיסוקים אשר מקובל כי הם מהווים סיכון נמוך לציבור, תהליך הרישוי שלהם אינו מורכב (ראה פירוט העסקים בהמשך המסמך).

 • ב. באילו מקרים לא ניתן להגיש בקשה למסלול היתר מזורז ?
 • לא קיים לעסק רישיון או היתר זמני.
 • לעסק לא בוטל היתר מזורז ב-3 שנים שקדמו לבקשה.
 • כנגד העסק מתנהל הליך פלילי או מינהלי לפי חוק רישוי עסקים.
 • העסק או המבקש רישיון או מי שמנהל העסק הורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים ב- 3 שנים שקדמו לבקשה.
 • הבקשה לרישיון אינה תואמת את חוק התכנון והבניה,תב"ע, היתר בניה ואין עבירות בניה.
  • ג. המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להיתר מזורז?
 • טופס הגשת בקשה להיתר מזורז .
 • תרשים סביבה, מפה מצבית, תכנית עסק.
 • חוות דעת בעל מקצוע, אם הוא התבקש ע"י רשות הרישוי על עמידת העסק למפרט האחיד.
 • אישור שלפיו מבנה העסק והשימוש בו תואם להיתר בניה ולתב"ע
 • העתק היתר בניה והתב"ע החלה על המקום.
 • מסמכים לפי המפרט האחיד.
 • העתק רישיון עסק קודם.
 • תצהיר בדבר אי ביצוע שינויים בעסק מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו. לרבות בסוג העסק, במבניו, בשטחו ובמקומו , ובעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.
 • תצהיר היתר מזורז – טופס 5 תקנות 3ג)א( , 3ה ו- 3ו )
  • ד. תהליך היתר מזורז?
 • הגשת בקשה למסלול היתר מזורז לעסק בצירוף כל המסמכים הנדרשים להיתר מזורז +תשלום אגרת רישוי עסקים.
 • הרשות תנפיק אישור להגשת בקשה להיתר מזורז.
 • תוך 21 יום הרשות תבחן את תקינות המסמכים שהוגשו, אם המסמכים תקינים הרשות תנפיק היתר מזורז. במידה והמסמכים לא תקינים, הרשות תוציא סירוב לדחיית היתר מזורז עם נימוקים.
 • בסמכות רשות הרישוי או אחד מגורמי הרישוי לערוך ביקורת בעסק לפני הוצאת היתר מזורז או בתקופה יותר מאוחר בזמן שהיתר המזורז בתוקף.
  • ה. התנאים לקבלת היתר מזורז:
 • הצגת מסמכים אשר מוגדרים במפרט האחיד כתנאים מוקדמים.
 • הגשת טופס בקשה לרישיון עסק והמסמכים הנלווים לבקשה.
 • תשלום אגרת רישוי.
 • הגשת טופס תצהיר שבו, בין היתר, התחייבות לקיים את תנאי המפרט האחיד לעיסוק.
 • תצהיר קיום תנאי רשות הרישוי ודרישותיה.
 • גורמי הרישוי לא חייבים לערוך ביקורת בעסק, בטרם יינתן ההיתר המזורז.
 • ו. כיצד ניתן להאריך היתר מזורז ?
 • חלפה שנה ולא נתקבלה תשובה מהגורם המאשר תינתן לבעל ההיתר המזורז היתר לשנה נוספת.
 • על בעל ההיתר להגיש את טופס 5 לתצהיר היתר מזורז, בחודש שלפני תום השנה
 • חלפו שנתיים ורשות הרישוי לא קבלה תשובה – תיתן רשות הרישוי לבעל ההיתר המזורז רישיון עסק לפי תוקף הרישיון.
 1. תנאי הרישיון

רשות הרישוי ונותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, ההיתר הזמני או האישור, בשלושה סוגי תנאים – תנאי מוקדם, תנאי ברישיון ותנאי נוסף. תנאים אלה באים להבטיח את קיום מטרות הרישוי, ומהווים חלק מתהליך הרישוי. ככלל, התנאים של נותני האישור צריכים להופיע במפרט האחיד (ככל שפורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד) והתנאים של רשות הרישוי לגבי סוגי עסקים צריכים להופיע בדרישות רשות הרישוי באתר האינטרנט שלה. חריגים לכלל זה מופיעים בסעיף 7 לחוק רישוי עסקים.

 1. שינוי בעלות

עפ"י תקנות רישוי עסקים שינוי בעלות מוגדר כשינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

שינוי בעלות מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות בעסק.

שינוי בעלות מהווה כל העברה של בעלות או ניהול בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון.

 1. ביטול רישיון

הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.

 1. השגה

מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או מזורז ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו.

 • א. הגדרות

דרישה – תנאי או מסמך שדרשו רשות הרישוי או נותן אישור לפי החוק, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק.

השגה –  לפי סעף 7ג5 לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968 (להלן – החוק), על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

משיג –   מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בעל רישיון או היתר כאמור, הרואה עצמו נפגע מדרישה או מסירוב לתת רישיון או היתר כאמור.

 • ב. מי יכול להגיש השגה?

מבקש רישיון או בעל עסק.

 

 • ג. באילו תנאים לא ניתן להגיש השגה?

ניתן להגיש השגה רק על פרטים שפורסם להם מפרט אחיד. כמו כן, ניתן להגיש השגה רק בגין תנאי או מסמך שנקבע לפי החוק (גם אם הוא נקבע במפרט האחיד) או בגין סירוב למתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

 • ד. מהו אופן הגשת ההשגה?
 • ההשגה תוגש לפי טופס 9 בתקנות.
 • יצורף אישור על תשלום אגרה
 • ההשגה תוגש בשני עותקים
 • לכל עותק של ההשגה יצורפו הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה.
 • יצורף כל מסמך נוסף הנוגע לעניין.
 • בהשגה יפורטו הגורם שהושגה לו ההשגה, הדרישה או ההחלטה נושא ההשגה, מועד קבלתה, העילות להשגה והצעות המשיג שיהוו חלופה לדרישה, במידה ויש כאלו.
 • משיג המעוניין בהתליית תוקפה של הדרישה או ההחלטה עד להחלטה בהשגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.
 • ה. למי תוגש ההשגה?

השגה תוגש בשלושה עותקים:

 • שני עותקים לגורם מוסמך ארצי, אשר הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה נקבעה מטעמו או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק.
 • המשיג יגיש עותק נוסף מן ההשגה לרשות הרישוי (אם ההשגה אינה מוגשת לרשות הרישוי). אם יש בהשגה טענה לאי התאמה עם דרישה שנקבעה מטעם נותן אישור אחר או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה, יש להגיש עותק נוסף מההשגה לגורם המוסמך הארצי מטעם נותן האישור האחר. רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או החלטות של נותני האישור. יש להפנות את המשיגים להגיש את ההשגה לנותן האישור הרלוונטי. דרכי הגשת ההשגה לנותני האישור השונים יפורטו באתרי האינטרנט של נותני האישור ובאתר ממשל זמין (הפורטל הממשלתי).
 • ו. עד מתי ניתן להגיש את ההשגה?

יש להגיש השגה בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה או הדרישה לאחר תשלום אגרה הזהה בגובהה לאגרת הרישוי.

 • ז. האם גורם ארצי מוסמך רשאי להאריך את המועמד להגשת ההשגה?

גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת מנסיבות מיוחדות, להאריך את המועד להגשת השגה ובלבד שלא יעלה על 15 ימים נוספים. משיג המעוניין בהארכת המועד להגשת השגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

 • ח. המועד להכרעה בהשגה:

על הגורם המוסמך הארצי להכריע בבקשה בתוך 30 ימים מהגשתה.
גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת להאריך את המועד להחלטה בבקשה בעד 30 ימים נוספים.
במקרה של השגה על דרישה או החלטה של נותן אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי (מטעם נותן האישור), להאריך את המועד למתן החלטה ב- 90 ימים, אם סבר שהיא מצדיקה שינוי במפרט האחיד. הוא יודיע על כך למשיג ולרשות הרישוי.
אם מדובר בהשגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישות של שני נותני אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד להכרעה ב- 120 ימים.

 • ט. השגה הנוגעת לאי התאמה בין דרישות רשות הרישוי ונותן האישור:

השגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישת נותן אישור לדרישת רשות הרישוי, תוכרע על ידי גורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור, לאחר ששמע את טענות רשות הרישוי לגבי העניין שבמחלוקת. בנימוקי החלטתו יתייחס הגורם המוסמך הארצי לטענות רשות הרישוי.

 • י. מה דינה של ההחלטה שנתקבלה ועליה הושגה השגה?

הגשת השגה אינה מבטלת או “מקפיאה” את החלטות רשות הרישוי, אלא אם קבע הגורם הדן בהשגה אחרת. על המשיג להגיש בקשה מתאימה להתליית ההחלטה או הדרישה שהושגה עליה השגה. החלטה על התליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי, ויפורטו בה נימוקי ההחלטה ותקופת ההתליה.

 1. סגירת העסק:

מחייבת מתן הודעה כתובה למח’ רישוי עסקים. בנוסף תימסר הודעה למחלקת הגבייה.

סיכום לוחות זמנים בתהליך קבלת רישיון עסק:

הערות מועד הסעיף בתקנות מאת-אל הפעולה מס'
מיום קבלת הבקשה הארכת מועד בנסיבות מיוחדות הארכה נוספת במקרים מיוחדים באישור של מי שהסמיכו השר נותן האישור  30 יום עד 60 יום לא מוגבל 3 (א) 3 (ב) נותן האישור/רשות הרישוי אל מגיש הפנייה מתן חוות דעת מקדמית 1
תוך פירוט נימוקים 21 יום ובכל מקרה תעביר לנותן אישור או תחליט על דחייה בתוך 45 יום 6 (ב) מרשות הרישוי למגיש הבקשה הרשות החליטה לא להעביר את הבקשה לנותן האישור 2
מיום אישור הבקשה אם הוחלט לא לדחותה 21  יום 6 (א) מרשות הרישוי  לנותן האישור העברת הבקשה לרישיון/ היתר זמני לנותן האישור 3
-מיום קבלת הבקשה מרשות הרישוי -מטעמים מיוחדים -במקרים מיוחדים אישור של מי שהסמיכו השר נותן האישור אם צורפה חוו"ד מקדמית+חוו"ד בעל מקצוע מיום שהודיע המבקש כי מלא תנאים מוקדמים תוך 30 יום תוך 90-60 יום עד 30 יום עד 30 יום 7 (א) 7 (ב) 7 (ד) 7 (ה) מנותן האישור לרשות הרישוי תשובות נותן האישור 4
-מקבלת תשובות כל נותני האישור -כאשר לא טעון רישוי של נותן האישור הארכת המועד מטעמים מיוחדים מיום שהודיע המבקש שמילא תנאים מקדימים 7 ימים 45 יום 60 יום 30 יום 8 (א)+8 (ב) 8 (ג) 8 (ד) 8 (ה) רשות הרישוי למבקש הבקשה החלטת רשות הרישוי בבקשה 5
מקבלת הודעה מנתון האישור- 14 יום 11 (ב) מנתון האישור למגיש הבקשה באמצעות רשות הרישוי הודעה על תנאי נוסף שהוסיף נותן האישור 6
לפני תום תקופת התוקף עד 30 יום 24 (ג) רשות הרישוי לבעל העסק הודעה על תום תקופת האישור הזמני 7
לפני תום תקופת התוקף עד 15 יום 24 (ד) נותן האישור לרשות הרישוי תשובת נותן האישור לרשות הרישוי 8
לפני תום תקופת התוקף עד 15 יום 24 (ה) רשות הרישוי למגיש הבקשה החלטות רשות הרישוי בעניין היתר זמני שתוקפו עומד לפוג 9
  90 יום לפני תום תוקף הרישיון 26 מרשות הרישוי לנותני האישורים הודעה לנותן אישור בעניין היתר זמני שתוקפו עומד לפוג 10
מיום קבלת  הודעה של רשות הרישוי  45 יום 27 (א) מנותני האישור לרשות הרישוי תשובת נותן האישור לרשות הרישוי 11
לפני תום תוקפו של הרישיון התקופתי הזמני עד 30 יום 28 (א) מרשות הרישוי לבעל הרישויון הודעה לבעל רישיון תקופתי/אישור זמני 12
מיום שינוי הבעלות כל עוד לא ניתנה החלטה רשות הרישוי לפי תקנה 8 תקופה של עד 90 יום תקופה של עד שנה אם צירף הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק 32 (א) 32 (ב) היתר זמני למי שהגיש בקשה לרישיון/היתר זמני היתר זמני בשל שינוי בעלות 13

שתף עמוד זה