שם תפקיד
שריף חידר ראש המועצה
תאאר סלים סגן מ"מ ראש המועצה
יוסף עזאם סגן ראש המועצה
תאיר ח'ורי חבר
מוסא אבו גנימה חבר
ח'אלד ג'זאוי חבר

תפקידי ועדת מכרזים

לבדוק הצעות מחיר המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישור.

שם תפקיד
אברהים ח'טיב יו"ר
ח'אלד ג'זאוי חבר
נגא סלמאן חבר
סאלח מריסאת חבר
יוסף עזאם חבר

פעילותה השוטפת של המועצה מבוקרת במספר מישורים ועל ידי מספר גורמים
בתהליכי העבודה של יחידות המועצה השונות, מובנים כלי ביקורת, בתוך כל יחידה ובין היחידות מו כן, מבוקרת פעילות המועצה על ידי גורמי חוץ, כגון משרד הפנים ומשרדי ממשלה אחרים, המועצה נתונה גם לביקורת מבקר המדינה.
מטעם ציבור תושבי המועצה, באמצעות נבחריו, מהווה ועדת הביקורת את הגורם המבקר.

שם תפקיד
נג'א סלמאן יו"ר
תאיר ח'ורי חבר
בדר קסום חבר

תפקידה של ועדת הנחות

קבלת בקשות להנחה, העברתן לגזבר ולמנהל מחלקת הרווחה לקבלת חוות דעתם ובסופו של תהליך קביעת הזכאות להנחה ושיעור ההנחה.

שם תפקיד
בדר קסום יו"ר
עלי חידר חבר
תאיר ח'ורי חבר
  • בנוסף להרכב המקצועי שכולל : גזבר , מנהל מחלקת גבייה , יועץ משפטי, מנהל/ת מחלקת רווחה

תפקידי הוועדה

הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה של הרשות, לאחר שפנה אליו בהשגה על קביעת ארנונה כללית, רשאי לערור על תשובת מנהל הארנונה בפני ועדת הערר.

הוועדה רשאית לדון בערר ולהחליט על סמך החומר בכתב שהובא לפניה, רשאית להזמין בפניה את הצדדים, לדרוש תצהיר מבעל הדין לאימות העובדות עליהן הוא מסתמך ורשאית לדרוש מסמכים נוספים. החלטת הוועדה תהיה מנומקת, תיערך בכתב ותיחתם על ידי חברי הוועדה.

שם תפקיד
עו"ד רעד ח'טיב יו"ר
נאדר תיים חבר
ח'ליל אליא ח'ליל חבר

תחומי אחריות:

ועדת רכש ובלאי אחראית לאישור ביצוע רכישה; החלטה על נקיטת פעולות להשוואות נתוני ספירת המלאי לרשום בפנקסי הטובין; החלטה על ייעוד טובין שנמצאו בלתי ראויים לשימוש.

ההרכב הינו הרכב מקצועי בהתאם לחוזר מנכ"ל וכולל : יועץ משפטי , מנכ"ל וגזבר

שם פרטי ומשפחה תפקיד
אמיר חביב מנכ"ל המועצה
ח'טיב ח'טיב גזבר המועצה
עו"ד תומר בראון יועמ"ש המועצה

ראש המועצה וכלל סגני וחברי המועצה ועובדי המועצה , קב"ט המועצה מונדר שיח אחמד .

מטרת הועדה:

רק באמצעות ועדה להקצאת קרקע או מבנה רשאית הרשות המקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום הרשות על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.

תחומי עיסוק:

להסדיר הקצאת קרקע בפטור ממכרז וללא תמורה על ידי הרשות המקומית לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושא: חינוך, תרבות,דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה כדי לסייע לפעולותיהם תוך זמירה על מנהל תקין.

הרכב מקצועי בהתאם לחוזר מנכ"ל 05/2001 על תיקוניו וכוללת:

מנכ"ל , גזבר , יועץ משפטי , מהנדס ומנהל נכסי המועצה –מר כמאל חטיב.

תפקיד ועדת התמיכות

להמליץ או לא להמליץ על מתן תמיכה לרבות מענק או סיוע כספי אחר, לתאגיד רשום הפועל ללא מטרה של עשיית רווחים כדי לסייע לו בפעולותיו לטובת הציבור בתחום היישוב.

הועדה גבשה נוהל תמיכות, המתפרסם באתר, שקיבל אישור מליאת המועצה.

ההרכב הינו הרכב מקצועי בהתאם לחוזר מנכ"ל וכולל : יועץ משפטי , מנכ"ל וגזבר

ועדת רשות אשר המועצה מפעילה בהתאם לשיקול דעתה, על פי צרכיה והחלטותיה.הרכבה, סמכויותיה, סדרי עבודתה, ואופן ניהולה, נקבעים בהתאם לצרכי המועצה.
ועדה זו, מייעצת ומפקחת על מערכות החינוך השונות בישוב.במשרד החינוך קיימת מגמה להעביר חלק מסמכויותיו לרשויות המקומיות.

שם תפקיד
תאאר סלים יו"ר הועדה
חכמת סקראן חבר
בדר קסום חבר
יוסף עזאם חבר
מוסא אבו גנימה חבר

בנוסף: מנהלי/ות בתי הספר בכפר, מנהל מחלקת חינוך  , נציגי וועד ההורים בכפר , נציגי מועצת תלמידים יישובי , רכזת גנים במועצה , מנהלת תחום גיל לידה עד 3 במועצה , נציגים מסיעות המועצה: איליא חאג ושאדי סמרה (מטעם סיעת לעהד אלג'דיד).

ועדת רשות אשר המועצה מפעילה בהתאם לשיקול דעתה, על פי צרכיה והחלטותיה.הרכבה, סמכויותיה, סדרי עבודתה, ואופן ניהולה, נקבעים בהתאם לצרכי המועצה.
ועדה זו, מייעצת ומפקחת על מערכות החינוך השונות בישוב.במשרד החינוך קיימת מגמה להעביר חלק מסמכויותיו לרשויות המקומיות.

שם תפקיד
מוסא אבו גנימה יו"ר הועדה
ח'אלד ג'זאוי חבר
עלי חידר חבר

בנוסף ל : מנהל מחלקת ספורט , מנהל יחידת הנוער , מרכז צעירים , נציג עמותות ספורט , נציג עמותות תרבות , נציגי תנועות הצופים ביישוב , נציגי סיעות.

מר איוב עביד ומר גאסר עואד – נציגי סיעת אלעהד אלג'דיד.

מר גנאן חידר – נציג עמותת הפועל בלדי אעבלין לכדורגל.

ראש המועצה : למועצה יש דירקטור חיצוני מטעמה שישמש דירקטור בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם , אני מציע את עו"ד עבד קסום.

מליאת המועצה המקומית אעבלין , ממנה את עו"ד עבד קסום  לשמש כדירקטור מטעמה בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם.

  • שריף חיידר – ראש המועצה 

ממלא מקום לראש המועצה בועדה לתכנון ובנייה גבעות אלונים  : מר בדר קסום 

  • מר אמג'ד נשאשיבי 

ממלא מקום לנציג המועצה מר אמג'ד נשאשיבי : מר פריד עואד 

מועצת הרשות המקומית אעבלין ממנה את מר סמעאן זהראן  – מהנדס המועצה כנציגה ברשות .

מועצת הרשות המקומית אעבלין ממנה את מר אמיר חביב   – מנכ"ל  המועצה כנציגה במועצת איגוד ערים אשכול רשויות  המפרץ .

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 02.2020 :

יו"ר – גזבר המועצה ח'טיב ח'טיב + 2 חברים מבין עובדי המועצה : כמאל חטיב – מנהל חשבונות ראשי + סמעאן זהראן – מהנדס המועצה

גזבר , יועץ משפטי , מנכ"ל

שתף עמוד זה