תפקידה של ועדת הנחות

קבלת בקשות להנחה, העברתן לגזבר ולמנהל מחלקת הרווחה לקבלת חוות דעתם ובסופו של תהליך קביעת הזכאות להנחה ושיעור ההנחה.

שם תפקיד
נידאל אדריס יו"ר
חוסין ח'ליפה חבר
יוסף ג'רג'ורה חבר
  • בנוסף להרכב המקצועי שכולל : גזבר , מנהל מחלקת גבייה , יועץ משפטי, מנהל/ת מחלקת רווחה

תפקידי ועדת מכרזים

לבדוק הצעות מחיר המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישור.

שם תפקיד
אליאס פרעוני יו"ר
יוסף עותמאן חבר
נדאל אדריס חבר
יוסף יעקב חבר
עבדאללה מואסי חבר

תפקידי הוועדה

הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה של הרשות, לאחר שפנה אליו בהשגה על קביעת ארנונה כללית, רשאי לערור על תשובת מנהל הארנונה בפני ועדת הערר.

הוועדה רשאית לדון בערר ולהחליט על סמך החומר בכתב שהובא לפניה, רשאית להזמין בפניה את הצדדים, לדרוש תצהיר מבעל הדין לאימות העובדות עליהן הוא מסתמך ורשאית לדרוש מסמכים נוספים. החלטת הוועדה תהיה מנומקת, תיערך בכתב ותיחתם על ידי חברי הוועדה.

שם תפקיד
עו"ד עלי חסן יו"ר
כרם אדריס חבר
מוחמד אבו אלניל חבר

תחומי אחריות:

ועדת רכש ובלאי אחראית לאישור ביצוע רכישה; החלטה על נקיטת פעולות להשוואות נתוני ספירת המלאי לרשום בפנקסי הטובין; החלטה על ייעוד טובין שנמצאו בלתי ראויים לשימוש.

ההרכב הינו הרכב מקצועי בהתאם לחוזר מנכ"ל וכולל : יועץ משפטי , מזכיר וגזבר

תפקיד ועדת התמיכות

להמליץ או לא להמליץ על מתן תמיכה לרבות מענק או סיוע כספי אחר, לתאגיד רשום הפועל ללא מטרה של עשיית רווחים כדי לסייע לו בפעולותיו לטובת הציבור בתחום היישוב.

הועדה גבשה נוהל תמיכות, המתפרסם באתר, שקיבל אישור מליאת המועצה.

ההרכב הינו הרכב מקצועי בהתאם לחוזר מנכ"ל וכולל : יועץ משפטי , מזכיר וגזבר

משנת 2005 על-פי חוק, ועדת איכות הסביבה היא ועדת חובה. החקיקה החדשה מטילה על הוועדה לאיכות הסביבה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה, להבטיח פיתוח ושימוש "בר קיימא" של הסביבה, להגיש לאישור

המועצה את תוכניותיה ולעקוב אחר ביצוען.

לוועדה לאיכות הסביבה יש תפקיד חשוב במעקב אחר החדרת חוקים ותקנות, בנושאי

איכות הסביבה, לעבודת המחלקות השונות ברשות המקומית.

שם תפקיד
יוסף גרגורה יו"ר
אליאס פרעוני חבר
יוסף עותמאן חבר
יוסף יעקב חבר
חוסין ח'ליפה חבר

חוסין אבו ריא -מנהל מחלקת תברואה +צוות בכיר

נציגי ציבור:1-מוחמד אבו אלניל 2-ת'איר סלים

מטרת הועדה:

רק באמצעות ועדה להקצאת קרקע או מבנה רשאית הרשות המקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום הרשות על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.

תחומי עיסוק:

להסדיר הקצאת קרקע בפטור ממכרז וללא תמורה על ידי הרשות המקומית לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושא: חינוך, תרבות,דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה כדי לסייע לפעולותיהם תוך זמירה על מנהל תקין.

ההרכב הינו הרכב מקצועי בהתאם לחוזר מנכ"ל וכולל : יועץ משפטי , מזכיר וגזבר

הועדה דנה במתן הנחות לשירותים שונים הניתנים במועצה וזאת בהתבסס על קריטריונים המפורסמים באתר זה.

שם תפקיד
מחמוד מריסאת יו"ר
נאיף סקראן חבר
יוסף גרגורה חבר
יוסף יעקב חבר
עבדאללה מואסי חבר

פעילותה השוטפת של המועצה מבוקרת במספר מישורים ועל ידי מספר גורמים
בתהליכי העבודה של יחידות המועצה השונות, מובנים כלי ביקורת, בתוך כל יחידה ובין היחידות מו כן, מבוקרת פעילות המועצה על ידי גורמי חוץ, כגון משרד הפנים ומשרדי ממשלה אחרים, המועצה נתונה גם לביקורת מבקר המדינה.
מטעם ציבור תושבי המועצה, באמצעות נבחריו, מהווה ועדת הביקורת את הגורם המבקר.

שם תפקיד
חוסין ח'ליפה יו"ר
יוסף עותמאן חבר
נדאל אדריס חבר

ראש המועצה יו"ר הועדה בנוסף לכל חברי המועצה .

ועדת רשות אשר המועצה מפעילה בהתאם לשיקול דעתה, על פי צרכיה והחלטותיה.הרכבה, סמכויותיה, סדרי עבודתה, ואופן ניהולה, נקבעים בהתאם לצרכי המועצה.
ועדה זו, מייעצת ומפקחת על מערכות החינוך השונות בישוב.במשרד החינוך קיימת מגמה להעביר חלק מסמכויותיו לרשויות המקומיות.

שם תפקיד
נאיף סקראן יו"ר הועדה
סוהיל קסום חבר
יוסף עותמאן חבר
יוסף יעקב חבר
חוסין ח'ליפה חבר
ראמי מארון חבר

מהנדס המועצה מר סמעאן זהראן

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 02.2020 :

יו"ר – גזבר המועצה באסם עואד + 2 חברים מבין עובדי המועצה : כמאל חטיב – מנהל חשבונות ראשי + סמעאן זהראן – מהנדס המועצה

קניין , גזבר , מזכיר , מבקר פנים , מהנדס , מנהל מחלקת חינוך .

גזבר , יועץ משפטי , מזכיר

שתף עמוד זה