מטרות חוק רישוי עסקים ומדיניות הרשות המקומית

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של המועצה המקומית אעבלין מסמך המאחד דרישות, מסמכים ותנאים, הנדרשים מטעמה, מכל העסקים במועצה הנדרשים ברישיון עסק – להלן "המפרט הרשות".

חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 הוא אחד החוקים החשובים להבטחת איכות נאותה  של הסביבה לרבות מניעת נפגעים ומטרדים שאמונים עליו בנוסף לאחריות הרשות המקומית בין היתר הגופים /המשרדים (משרד איכות הסביבה ,משטרת ישראל, משרד התמ"ת ,משרד החקלאות ומשרד הבריאות).

מטרות רישוי עסקים לפי החוק:

 

המפרט הרשותי מפורסם בהתאם לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968( להלן: "חוק רישוי עסקים") ומתייחס לכל סוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג -2013 (להלן: "צו רישוי עסקים ("שר הפנים רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.

הצו מונה 10 קבוצות הטעונות רישיון עסק:

 1. בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
 2. דלק ואנרגיה
 3. חקלאות, בעלי חיים
 4. מזון
 5. מים ופסולת
 6. מסחר ושונות
 7. עינוג ציבורי, נופש וספורט
 8. רכב ותעבורה
 9. שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
 10. תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

 

 

הרפורמה ברישוי עסקים – מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה להסיר חסמים, לשפר וליעל את הליכי הרישוי ולהביא למינוף עסקים באופן שיתרום לחוסן ולאיתנות הכלכלית של הרשות. להקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.

עיקרי הרפורמה:

 • יצירתמפרט אחיד של תנאים ומסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור, אשר יפורסם באתר אינטרנט.
  המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני האישור .
 • הנגשה של המידע: פרסום המסמכים, התנאים, מדיניות הרשות ודרישות הרשות המקומית מסוגי עסקים מסוימים באתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו.
 • תנאים נוספיםשייקבעו לבעלי עסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מבניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה על העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על-מנת להבטיח את מטרות הרישוי.
 • השגהאפשרות להגיש השגה לגורם הנוגע בעניין על תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק) או על סירוב לתת לו רישיון או שלילת רישיון.
 • הליך רישוי מזורזלעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון יגיש מראש את המסמכים הנדרשים ויצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים, ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.
 • עדכון צו רישוי עסקים, הקובע את העסקים טעוני הרישוי, הוארכה תקופת הרישוי לעסקים רבים (ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת), בוטל הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.
 • אפשרותלהטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק.

קידום עסקים היא מטרה מרכזית במדיניות הרשות, המועצה מקדמת את הרפורמה בתחום רישוי עסקים על מנת לשפר ולייעל את תהליכי הרישוי, להקל על בעלי עסקים ולעודד הקמת עסקים חדשים כמנוע צמיחה בכפר תוך שמירה על הוראות החוק לרישוי עסקים ומטרותיו. מחלקת רישוי עסקים תפעל לספק את כל השירותים הנדרשים למימוש מדיניות קידום העסקים על ידי הענקת קשת שירותים לעסקים (הדרכות ,ימי עיון, שירותים מקוונים, פרסומים, אתר אינטרנט). ריבוי עסקים בתחום המועצה מהווה מנוף כלכלי, מקור לצמיחה ותורם לשיפור האיתנות הכלכלית של המועצה.

הנחיות כלליות לבעל עסק

 

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור":

כללי:

 

התקנות המחייבות הן אלו הנמצאות בתוקף ביום פתיחת העסק, ולכן מומלץ להתעדכן מדי פעם בתקנות

ובשינויים הקשורים לסוג העסק שלכם.

לקבלת מידע נוסף והבהרות ניתן לפנות למחלקת רישוי עסקים במועצה. אזרח המבקש לפתוח עסק, מומלץ

לפנות, לפני חתימת חוזה, למחלקת רישוי עסקים על מנת לבדוק תנאים מוקדמים לפתיחת העסק, כגון:

היתכנות פתיחת עסק עפ"י תוכנית בניין ערים, גודל העסק עפ"י תקנות משרד הבריאות וכד'.

על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון לפתיחתו

וניהולו. רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי הרשות המקומית לבעל העסק לפתיחתו וניהולו בהתאם

לתנאים, חוקים, תקנות וצווים הנלווים אליו עפ"י חוק רישוי העסקים. חשוב לדעת – תהליך קבלת רישיון לניהול

עסק נמשך לעיתים מספר חודשים, מאחר והדבר קשור בקבלת אישורים מגורמים רבים והסכמתם מותנית

בביצוע דרישותיהם.

חשוב לציין, ישנם עסקים שאינם טעוני רישוי, כגון: משרד עורכי דין, מרפאה ועוד. יש לעיין במפרטים המאושרים על מנת לבדוק האם העסק טעון רישוי או לא.

על מי שמבקש לפתוח עסק לקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים להלן :

 • שלב 1:

קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין.

 • שלב 2:

קיום כל דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט הרשותי של המועצה המקומית אעבלין בפרק "דרישות

כלליות מעסקים טעוני רישוי". יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב

מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלוונטיות לעסקו. באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות

הכלליות, לבחון איזה מדרישות אלו רלוונטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות

מעסקים.

 • שלב 3:

קיום כל דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט הרשותי של המועצה המקומית אעבלין בפרק "דרישות

פרטניות מעסקים טעוני רישוי". יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב

מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלוונטיות לעסקו. באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות

הפרטניות, לבחון איזה מדרישות אלו רלוונטיות לגבי עסקו ולקיימן.

 

אישור שרותי כבאות: אפשרות הגשת תצהיר

 

החל מתאריך 1/1/17 עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה יידרשו רק להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת אישור כיבוי אש.

במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא ידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רשיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.

רשימת סוגי העסקים שנכנסים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש, ומעוגנת בצו של שר הפנים. למסלול זה נכנסו 115 פרטי רישוי (חלקם באופן מלא וחלקם באופן חלקי).

במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר  חתום לרשות הרישוי שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות.

התצהיר, החתום על ידי עורך דין,  יהווה תחליף לאישור כיבוי אש ועל סמך זה ניתן יהיה להנפיק רישיון עסק (אם יש את כל האישורים של שאר הגורמים המאשרים). שירותי הכבאות יקבלו עותק מהתצהיר לידיעה בלבד והם יבצעו 5% פיקוח מדגמי על העסקים לפי תכנית עבודה.

דרישות בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח’ של המפרטים האחידים/ במסמכי המפרטים  שפרסמה הרשות הארצית לכבאות והצלה.

חוברת הדרכה על מסלולים בתצהיר

 טופס תצהיר לבעלי עסקים במסלול תצהיר

שתף עמוד זה