אנשי קשר:

עלי שיח אחמד
מנהל מחלקת רישוי עסקים

מפרט רשותי:

יעדי המחלקה ומטרותיה:

חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 הוא חוק מדינה אשר קובע את חובת הרישוי על סוגי עסקים מסוימים וכדי להגשים את מטרותיו. לחוק שש מטרות עיקריות ואלה הם:
  • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – (המשרד לאיכות הסביבה).
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני התפרצות ושוד – (משטרה).
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו – (משרד העבודה).
  • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה בדשנים או בתרופות – (משרד החקלאות).
  • בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים – (משרד הבריאות).
  • שמירת הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ושירותי כבאות (הרשות המקומית ושירותי הכבאות).

ליד כל אחת מ – 5 המטרות הראשונות נרשם בסוגריים שמו של המשרדה ממשלתי אשר מוגדר ע"פ החוק כנותן אישור.
סעיף – 6 באחריות הראשות המקומית בלבד ללא התערבות משרדי ממשלה.

חמשת משרדי הממשלה הנ"ל שותפים לתהליך הרישוי כל אחד בתחומו וכאשר סוג העסק המבוקש נוגע לאחד או יותר מנותני האישור, (לדוגמה עסק של "משקאות משכרים מקום לצריכתם" נותני האישורים לגביו הם גם המשטרה וגם משרד הבריאות) חוק לא מתיר לרשות המקומית להוציא רשיון אם לא אושר תחילה ע"י נותני האישור דלעיל.

רשיון לניהול עסק – מהו? 
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה – 1995, בקבלת רשיון לפתיחתו וניהולו.
הרשיון לניהול העסק הינו האישור הניתן ע"י רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
רשיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים במתאימים להפעלתו התקינה ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

מטרות החוק הן: 
שמירה על איכות נאותה של הסביבה (לרבות תנאי תברואה נאותים) מניעת מפגעים, מטרדים סכנות לשלום הציבור(הבטחה מפני התפרצות ושוד), דאגה לביטחונם של הנמצאים בעסק ובסביבתו, מניעת סכנת מחלות בע"ח וזיהום מקורות המים, וכן הבטחת קיום דיני חוק התכנון והבנייה ודיני שירותי הכבאות.
רשיון מונפק בהתאם לתוכנית עסק המוגשת בעת הגשת הבקשה, ותשלום האגרה. עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי אגף רישוי ופיקוח עסקים.

מי חייב ברשיון עסק? 
כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים, חייב ברשיון.
ניתן לעיין בחוק ותקנותיו במשרדי האגף ובאתר האינטרנט שלו.
מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים , ובכללם עסקים שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים התשנ"ה (1995)

בירורים וחוות דעת מקדמית
ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי רציני.
על כן, מן הראוי לבחון היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפנייה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.
מנהל המחלקה עומד לרשות הפונים לשם מתן ייעוץ ומידע.

לפני הגשת בקשה מומלץ לקבל: 
1. הסבר על תהליך הרישוי.
2. מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה, ולדרישות נותני האישור הנוספים.
3. מצבו המשפטי של העסק או של המבנה שבו יפתח.
קבלת חוות דעת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק.

לבקשה יש לצרף: 
1. תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1, כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א').
2. מפה מצבית בקנ"מ 2500: 1 (תרשים מגרש) סעיף 13 (א').
3. תכנית העסק בקנ"מ 100: 1 סעיף 14 (א') בבתי אוכל בקנ"מ 50 :1
התכניות יוגשו בגרמושקה אחת בחמישה – שישה עותקים על פי חוק ובהתאם לדרישות האגף לרישוי ופיקוח העסקים.
קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רשיון לפתוח או לנהל עסק.

הגשת בקשה ותוכניות לקבלת רשיון
הבקשה תוגש ע"י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את תכנית העסק בצירוף ייפוי כח מבעל העסק. לטופס יש לצרף:
חמש – שש תכניות הנדסיות (העתקות שמש גרמושקות) חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך,רשום ומורשה כחוק (כגון: מהנדס,הנדסאי בנין ואדריכל) שתכלולנה את הפרטים:
• גוש, חלקה, כתובת העסק, שם /שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.
• תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1
• תרשים מגרש בקנ"מ 2500: 10 (מפה מצבית)
• תכנית העסק בקנ"מ 1:100
• בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל הציוד, פריסתו, ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר אוכל, חדרי שירות והמחסן.

רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים נוספים שיכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.
הם רשאים לדרוש ממגיש הבקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

מתי להגיש בקשה לקבלת רשיון? 
• בעת פתיחת עסק חדש.
• במידה וחל שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשת בקשה חדשה, כמפורט להלן:
– הגדלה או הקטנת השטח.
– שינויים פיזיים פנימיים וחיצונים במבנה העסק.
• תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.
• שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות, וכד'…
סגירת עסק – מחייבת מתן הודעה לרכזי הרישוי באגף.

הליך הטיפול בבקשה לרשיון עסק : 
לאחר אישור התוכנית ע"י הגורם המוסמך, הגשת המסמכים ותשלום האגרה, ייפתח תיק רישוי לעסק. קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרשיון.
תחילה יש לקבל הסכמת נותני האישור המוגדרים בחוק ובתקנותיו.
הפנייה תיעשה באמצעות רשות הרישוי, לאחר הגשה לרשיון. אישורם של הנותנים מותנה ע"פ רוב במילוי דרישותיהם ובהתאם העסקים לדרישות החוק.
הרשיון יונפק רק לאחר שיתקבל אישורם.

שתף עמוד זה