חוק חופש המידע:

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. חוק זה חל על רשויות מקומיות בכלל, ועל המועצה האזורית עמק יזרעאל בפרט.

החוק קובע מי זכאי לקבל את המידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

הסמכות לטיפול וקבלת החלטות בבקשות לקבלת מידע, בהתאם לחוק, מוענקת לממונה על ישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית.

הממונה על יישום חוק חופש המידע במועצה מקומית אעבלין: מר עלי שיח אחמד.

פרטי התקשרות: מייל: [email protected]   | טלפון: 054-644-4723

נהלים כלליים:

המבקש מידע בהתאם להוראות החוק צריך להגיש "בקשה לקבלת מידע" בכתב, בכפוף לתשלום אגרה המתעדכנת מעת לעת בתקנות החוק, והוא אינו חייב לנמק את בקשתו.

המועצה תפעל בקשר עם הבקשה לפי הוראות חוק חופש המידע ויתכן שהמידע המבוקש לא יומצא, בהתאם להנחיות החוק. כך למשל, מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 לא יימסר.

תשלום האגרה יבוצע בקופת המועצה.

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי המועצה ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

אגרות:

תשלום אגרות: הינך מתבקש לפעול בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999 (להלן: "התקנות"), ולהעביר למועצה מקומית אעבלין המחאה בסך של 20 ₪ עבור אגרת בקשה לקבלת מידע, כאמור בתקנה 1 לתקנות, לפקודת המועצה המקומית אעבלין.

ניתן לשלם את האגרה על ידי הגעה לקופת המועצה או לחלופין בכרטיס אשראי טלפונית למספר 04-9866594

ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית לחשבון המועצה:

שם בנק סניף מס חשבון
בנק לאומי סניף אעבלין –  מס"   908 07\41000

סכומי האגרות קבועים בתקנות:

אגרת בקשה לקבלת מידע- 20 ₪. יש לאפשר לשלם בזמן הגשת הבקשה או לפני כן.

אגרת טיפול (איתור, מיון ובחינת אפשרות מסירה)- 30 ₪ לכל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית לעבודת הטיפול.

אגרת הפקה– מידע בכתב ב-20 אג' לעמוד מודפס או מצולם, או 2.49 ₪ עבור תקליטור מחשב. העירייה לא תגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 ₪. אם המידע מצולם, מוסרט וכו', יישא המבקש בעלות ההעתקה/הפקה. רשות תנסה להעביר את המידע בדרך הזולה ביותר אלא אם כן הדבר ידרוש עבודה בלתי סבירה מצד הרשות או שמבקש הבקשה מסרב לקבל את המידע בדרך הזו.

מגיש הבקשה ישלם אגרת בקשה ויתחייב לשלם את שאר האגרות עד לסכום שלא יעלה על 149 ₪. לאחר שהעירייה הסכימה למסור את המידע, עליה לחשב את כלל האגרות הכרוכות ולהודיע על כך למבקש. קבלת המידע מותנית בתשלום האגרות. אם לממונה יש יסוד להאמין שהטיפול בבקשה יעלה על 149 ₪, עליו להודיע על הסכום המשוער למבקש, ורשאי לדרוש את הפקדת הסכום או חלק ממנו או להביא ערובה לתשלום המלא. המשך הטיפול בבקשה מותנה בהתחייבותו של המבקש לתשלום.

המידע יימסר למבקש רק לאחר תשלום האגרה וכן זמן הביצוע ייספר ממועד התשלום או קבלת הבקשה (המאוחר מביניהם).

משלוח המידע למבקש ייעשה על חשבונו.

במידה והרשות לא עמדה בלוחות הזמנים לטיפול הנקובים בחוק או לא האריכה אותם – לא תגבה אגרת טיפול והפקה.

על בקשה שנדחתה אין לגבות אגרת טיפול.

ניתן להגיש בקשה מרוכזת על נושאים שונים ותגבה עליהם אגרת בקשה אחת.

אדם המבקש מידע אודות עצמו וזכויותיו, עמותה רשומה או חברה לתועלת הציבור הפועלת לקידום מטרה ציבורית, אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי ואדם המקבל גמלה (הבטחת הכנסה, תשלום לפי חוק המזונות, תגמול לחוק נכי רדיפות הנאצים, תגמול לחוק נכי מהלחמה בנאצים, תגמול לאסירי ציון ובני משפחותיהם, נכים הזכאים לקצבת ביטוח לאומי של 75% ומעלה) פטורים מאגרת בקשה ואגרת טיפול (עד 4 שעות עבודה החל מהשעה הרביעית- 8 שעות עבודה סה"כ).

בקשת מידע על איכות הסביבה (סעיף 4) ובקשה לקבלת הנחיות מנהליות פטורים מאגרת בקשה וטיפול אך ניתן לגבות אגרה עבור העתקת המידע, הדפסתו ומשלוח המידע למבקש.

דוח הממונה על חופש המידע:

שתף עמוד זה