ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית אעבלין – www.ibllin.muni.il

המועצה המקומית אעבלין (להלן: "המועצה"), מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").
אנא, הקפד לעיין בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המועצה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמש").
האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

1. כללי

האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצע לציבור כמות שהוא. אמנם, התכוונה המועצה כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המועצה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע. המועצה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, פרוטוקולים, הוראות, חוקים, הבעות עמדה, הנחיות, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצד שלישי, מובן שלמועצה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין היא ערבה למידת הדיוק של מידע זה. תכונות, מפרטים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הדמייה של מוצר הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד אלא אם נאמר אחרת. במידה שתתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של המועצה, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדיה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי המועצה, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי המועצה.

2. זכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן: "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של המועצה או של צדדים שלישיים אשר התירו לה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של המועצה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

3. מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Links)

באתר זה עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י המועצה. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין למועצה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. המועצה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

4. חובות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

 1. המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן;
 2. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
 3. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
 4. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;
 5. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 6. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
 7. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של המועצה;
 8. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
 9. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את המועצה מכל אחריות בעניין זה;
 10. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
 11. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את המועצה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו ל המועצה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע הסכם זה;
 12. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המועצה, במקרים בהם המועצה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהא המועצה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של המועצה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר המועצה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

5. מיאון אחריות

 1. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. המועצה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. המועצה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
 2. המועצה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. אין המועצה יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים, אם יועלו, על האתר על ידי משתמשים אחרים. האמור בסעיף זה מתווסף לכל אמירה המיוחסת לאחריות המועצה בקשר לתנאי השימוש ואין בכוונת סעיף זה להחליף אמירות נוספות באשר לאחריותה של המועצה בהקשרים ספציפיים כדוגמת אחריות בגין קישורים, אחריות בגין הגנת הפרטיות, אחריות בגין פעולה בלתי מורשה של משתמשים או בכל הקשר אחר, והכל כמפורט בתנאי השימוש על סעיפיו השונים ו/או במלל הכלול באתר עצמו.

6. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

בכפוף לסעיף 4.12 לעיל ולאמור בסעיף 7, מתחייבת המועצה, שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של המועצה בקשר לתפעול האתר. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי המועצה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. כן רשאית המועצה המקומית אעבלין להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.

7. Cookies

באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.

8. שונות

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר שימוש אלה על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי המועצה המקומית אעבלין בגין שינויים במידע באתר. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. המועצה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצדה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממשנו אינם יוצרים בינו לבין המועצה כל קשר יחסים בין המשתמש לבין המועצה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור הצפון. היה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם

מדיניות פרטיות בניוזלטר מועצה מקומית אעבלין
מועצה מקומית אעבלין מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירות המקוון שהיא מנהלת ומפעילה, ניוזלטר,(עדכונים שולחן המועצה)
תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת המועצה במידע, הנמסר
לה על-ידי המשתמשים בשירות.
רישום לשירותים
במסגרת ההרשמה לניוזלטר תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות,
שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.
מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לניוזלטר, יישמרו במאגר המידע של המועצה האזורית. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו
לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.
השימוש במידע
בעת השימוש בשירות המקוון יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים
שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך. המועצה האזורית תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה,
כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים – כדוגמת (אך לא רק) פורומים, דרושים, יד שניה, טרמפים,מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת בניוזלטר.
2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם, ולשנות או
לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המועצה האזורית לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
3. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
4. המועצה האזורית רשאית לשלוח אליך חודש בחודשו בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם
ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, המועצה האזורית לא תמסור את
פרטיך האישיים למפרסמים.
5. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים בניוז לטר מועצה מקומית אעבלין.
תכנים של צדדים שלישיים
בניוז לטר מועצה מקומית אעבלין יכול שיופיעו תכנים של צדדים שלישיים, או שתהיה אליהם נגישות דרך קישורים באתר. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות
לצדדים שלישיים. המועצה האזורית אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים לרבות נכונותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם , עדכנותם, משמעויותיהם
והשלכותיהם .
מסירת מידע לצד שלישי
המועצה האזורית לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית),
אלא במקרים המפורטים להלן:
1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של המועצה האזורית, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות
למועצה האזורית ולצד שלישי המוצגות באתר המועצה האזורית. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה,
ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
2. במקרה שתפר את תנאי השימוש בניוזלטר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים,
או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה המועצה האזורית
רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
3. אם יתקבל בידי המועצה האזורית צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
4. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המועצה האזורית;
5. בכל מקרה שהמועצה האזורית תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
6. אם המועצה האזורית תארגן את פעילות ניוזלטר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות ניוזלטר עם פעילותו
של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות
מדיניות פרטיות זו.
אחריות
השירותים והמידע בניוזלטר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש ומשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה,
תביעה ו/או דרישה כלפי המועצה האזורית, בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש. אין המועצה האזורית אחראית
ולא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד ג '.

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן בו הוא עושה שימוש בשירות. ניוזלטר מועצה מקומית אעבלין עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד
עם זאת אינה מתחייבת ששירותי ניוזלטר מועצה מקומית אעבלין לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני נזקים ,
קלקולים, תקלות או כשלים והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת.
המועצה האזורית אינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים, המידע או כל שירות אחר אשר יתקבל אצל המשתמש בעזרת שירותי האתר
יהלמו את צורכי המשתמש ואת ציפיותיו .

המועצה האזורית לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם למשתמש או למערכות המחשב שלו לרבות אובדן מידע, וכל נזק אחר,
כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר ובשירותים, שיגיע אליהם המשתמש באמצעות איזה מהשירותים והקישורים במכון .
המועצה האזורית לא תישא באחריות כלשהי לאיחור, אובדן , שיבוש או כשל בשמירה על המידע של המשתמש, או על המידע שנמסר על ידו, ובכלל זה
מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר .
המועצה האזורית לא תישא באחריות לכל מידע, יעוץ או עצה, בין בעל פה ובין בכתב, אשר יתקבלו אצל המשתמש כפועל יוצא מהשימוש באתר. השימוש
במידע האמור הינו על אחריות המשתמש בלבד .
אבטחת מידע
מועצה מקומית אעבלין מיישמת בניוז לטר מועצה מקומית אעבלין מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים
לחדירה בלתי-מורשית, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המועצה האזורית לא מתחייבת שהשירותים בניוז לטר מועצה מקומית אעבלין יהיו חסינים באופן מוחלט מפני
גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק
במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת
סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
שינויים במדיניות הפרטיות
המועצה האזורית רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי
שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

תקנון פייסבוק- מועצה מקומית אעבלין
תקנון זה בא להסדיר את התנאים החלים על הגולש בעת השימוש בדף הפייסבוק של מועצה מקומית אעבלין. התקנון מגדיר את היחסים בין המועצה לבין הגולש בעמוד הפייסבוק (להלן: מועצה מקומית אעבלין ו- או "הנהלת הדף").

1. אין לפרסם בעמוד הפייסבוק מידע או פרטים או קישורים לאתרים אחרים בלתי חוקיים, לרבות: מידע בעל אופי בוטה, אלים, מיני, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, העלול לפגוע ברגשות הציבור, ו/או העלול להיחשב כלשון הרע, פוגע בפרטיות, לרבות הפצת דואר "זבל", ו/או מידע למטרות פרסום ו/או מסחר ו/או קידום מכירות וכיו"ב, תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים או הפרה אחרת של הדין הישראלי. במקרים כאמור המועצה/ הנהלת הדף שומרת לעצמה את הזכות להסיר לאלתר נוסח שאינו ראוי/ אינו עומד בתקנון.

2. פנייה בדף הפייסבוק אינה מהווה תחליף לפנייה למוקד המועצה
בכל מקרה, הנהלת הדף רשאית להפנות את הפונה ישירות למוקד המועצה להמשך מתן מענה וטיפול בפניה.

3. דף הפייסבוק פתוח לכתיבת הודעות חדשות בלבד. תגובות שאינן קשורות ו/או לא רלוונטיות לפוסט ו/או תגובות זהות החוזרות על עצמן, יוסרו ו/או יחסמו ע"י הנהלת הדף.

4. לא יינתן מענה לגולשים שאינם מזדהים בשמם.

5. המידע המופיע בדף הפייסבוק, הינו בגדר שירות לגולשים ונמסר באופן כללי בלבד, ואין לראות במידע זה תחליף למידע רשמי אחר מטעם המועצה, או תחליף להתייעצות מול מומחה והם אינם מחייבים את המועצה לכל דבר ועניין.

6. אין בדף הפייסבוק תחליף לשירות הניתן לתושב במסגרת פעילות המחלקות. שאלות מקצועיות ופניות תושבים יתקבלו בשעות פעילות המועצה (שעות הפעילות ודרכי ההתקשרות מעודכנים באתר האינטרנט של המועצה).

7. גולש החש כי הודעה המפורסמת בדף הפייסבוק עלולה לפגוע בו או בזכויותיו, יפנה במידית להנהלת האתר שתבדוק את אפשרות הסרת ההודעה, בהתאם לתקנון זה ולהוראות הדין.

8. בדף הפייסבוק יתכן ויופיעו תכנים של צדדים שלישיים, או שתהיה אליהם נגישות דרך קישורים בדף. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצדדים שלישיים. המועצה מקומית אעבלין אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים לרבות נכונותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם , עדכנותם, משמעויותיהם והשלכותיהם .

9. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן בו הוא עושה שימוש בשירות. המועצה מקומית אעבלין עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של דף הפייסבוק. יחד עם זאת המועצה מקומית אעבלין אינה מתחייבת ששירותי הדף לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני נזקים , קלקולים, תקלות או כשלים והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת ועוד.

10. המועצה מקומית אעבלין אינה מתחייבת שהמידע שניתן בדף הפייסבוק, או כל שירות אחר אשר יתקבל אצל המשתמש בעזרת שירותי הדף יהלמו את צורכי המשתמש ואת ציפיותיו .

11. הנהלת הדף אינה אחראית על טעויות ו/או שגיאות המוצגות בעמוד הפייסבוק.

12. האחריות לתוכן הפרסומים בדף הפייסבוק הינה על המפרסמים בלבד, ואין בפרסום משום המלצה של המועצה על רכישת השירותים ו' או הטובין המתפרסמים.

13. אין בדף הפייסבוק כדי לשמש אסמכתא ו/ או ראיה משפטית לכל דבר ועניין.

14. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מתנאי תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים לכך.

15. כל הודעה (פוסט) המתפרסמת בדף הפייסבוק הינה על אחריותו המלאה של בעליה והוא מחויב לפעול ע"פ כללי האתיקה וחוקי מדינת ישראל. בכל מקרה המשתמש בלבד הוא שיישא באחריות לאופן בו הוא מגיב/ עושה שימוש בשירות דף הפייסבוק.

16. יובהר כי עם כניסת הגולש לדף הפייסבוק הי הוא מאשר כי קרא בעיון את הוראות תקנון זה, הוא מסכים להוראותיו והוא מוותר באופן מפורש על כל טענה לרבות בדבר קיומו של נזק מכל סוג שהוא, כתוצאה מהטעיה, שיבוש, מידע לא מדויק, תכנים לא ראויים, הערות פוגעניות מכל סוג אשר פורסמו בדף הפייסבוק ע"י גולשים או ע"י הנהלת הדף.

17. הנהלת הדף רשאית בכל עת לסגור את דף הפייסבוק או לשנות את התקנון ע"פ שיקול דעתה.

18. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

אוגוסט 2019 כל הזכויות שמורות למועצה מקומית אעבלין

שתף עמוד זה