מטרת הועדה:

רק באמצעות ועדה להקצאת קרקע או מבנה רשאית הרשות המקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום הרשות על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.

תחומי עיסוק:

להסדיר הקצאת קרקע בפטור ממכרז וללא תמורה על ידי הרשות המקומית לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושא: חינוך, תרבות,דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה כדי לסייע לפעולותיהם תוך זמירה על מנהל תקין.

ההרכב הינו הרכב מקצועי בהתאם לחוזר מנכ"ל וכולל : יועץ משפטי , מזכיר וגזבר

שתף עמוד זה