הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי מועצה על פי חוק.
הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס.
הגדרת "מחזיק":
אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.
אדם הגר בבית מלון או בפנסיון אינו נחשב כ"מחזיק" לצרכי הארנונה.
בנכס ריק – בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.

מועצת המועצה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007.
מועצת המועצה רשאית לחרוג מהוראות מסויימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר.
תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מ-1 בינואר של אותה שנה.

כיצד נקבע החיוב?

חיוב הארנונה הינו שנתי (מחודש ינואר עד דצמבר) ונקבע כמכפלה של שטח הנכס בתעריף למ"ר.

 • שטח הנכס – כולל את שטח הרצפה נטו (שבתוך יחידות הבניין, ללא קירות פנים וחוץ, לרבות יציע וכל שטח מקורה אחר וכן מרפסות מקורות, פתוחות, סככות, בריכות שחייה וגגות).
 • התעריף – נקבע בהתאם לאזור המס, סוג הבניין והשימוש בנכס.
 • אזור מס – בעיר 5 אזורים גיאוגרפיים כמפורט במפת אזורי המס ליחידות מגורים, ו-3 אזורים כמפורט במפת אזורי המס ליחידות שלא למגורים.
 • סוג הבניין – נקבע לפי שנת גמר הבנייה ותאור הבניין (על פי הטבלאות המפורטות בצו הארנונה הכללית לאותה השנה).
 • שימוש – נקבע לפי השימוש בפועל ומתפלג ליחידות מגורים וליחידות שלא למגורים.
  ביחידות שלא למגורים ישנו מגוון רחב של שימושים, כגון: בנקים, חניונים, מרכזי קניות, קרקע תפוסה וכו' – הכל כמפורט בחוברת הארנונה הכללית לאותה השנה.
  יחידה שנעשה בה שימוש שלא למגורים ולא נקבע לה סיווג ספציפי בצו הארנונה, תחוייב בתעריף השיורי של "בניינים שאינם משמשים למגורים".*התעריפים והקריטריונים לחיוב, על פי שימושים, מפורטים בחוברת הארנונה הכללית לאותה שנה.

מועצת המועצה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007.

מועצת המועצה רשאית לחרוג מהוראות מסויימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר.
תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מ-1 בינואר של אותה שנה.

דברי ההסבר

מתייחסים אך ורק לשינויים בצו הארנונה המובאים להחלטת מועצת המועצה. דברי ההסבר אינם מתייחסים לשינויים המחוייבים על פי דין. במסגרת החלטתה על הטלת ארנונה קובעת המועצה אם לאשר שינויים אלה במלואם או בחלקם או לדחותם. חלק מהשינויים מותנים, כאמור, על פי דין בקבלת אישור שר הפנים ושר האוצר. הנוסח הקובע של צו הארנונה הוא הנוסח כפי שקבעה מועצת המועצה, בכפוף לאישור חריג של שר הפנים ושר האוצר, ככל שנדרש.

הנחות מארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס על פי הוראות הדין ועל פי החלטות של מועצת עיריית תל אביב-יפו.
הגדרת "מחזיק":
אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר. אדם הגר בבית מלון או בפנסיון אינו נחשב כ"מחזיק" לצרכי הארנונה.
הנחות  ופטורים בתשלום הארנונה נחלקים לשלושה סוגים:

 1. הנחות אישיות: ניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים למחזיק בנכס שנקבעו בחוקים השונים.
 2. הנחות לנכס: ניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים לנכס.
  הנחות אלה כוללות הנחת "נכס חדש", הנחת "נכס ריק" ופטור ל"נכס שאינו ראוי לשימוש".
 3. פטורים נוספים מתשלום ארנונה, מלאים או חלקיים למוסדות שונים ניתנים לפי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) – 1938.

הנחות או פטור ניתנים לאחר בחינת עמידה בקריטריונים הנדרשים בחוק והמצאתם של כל המסמכים הנדרשים לביצוע התהליך.
שים לב! על מנת לקבל הנחות (אישיות/נכסיות) או פטור בתשלום הארנונה עליך להיות רשום

על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו-1976 (להלן: "החוק"), מי שחויב בתשלום ארנונה כללית, רשאי להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה, תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום.

 

השגה ניתן להגיש במקרים הבאים:

 • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור, כפי שנקבע בהודעת התשלום.
 • בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 • המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס ("מחזיק" כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות).
 • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק הסדרים תשנ"ג-1992, שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

פנייה למנהל הארנונה שאינה במסגרת התנאים והמועדים הקבועים בחוק, לא תיחשב כהשגה.
הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו.
במסגרת הטיפול בהשגה, ייתכן שתבוצע ביקורת בנכס לצורכי ארנונה.

 • במקרה של מיופה כוח – נדרש ייפוי כוח וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.
 • במקרה של תאגיד – נדרש אישור מורשה חתימה מטעם התאגיד.

אופן הגשת ההשגה

בפקס או בדואר – פנייה בכתב (למנהל מחלקת גבייה סעיד חטיב ).

מנהל הארנונה ישיב להשגה תוך 60 ימים מיום קבלתה. תשובה להשגה תישלח אליכם בכתב בדואר.
ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה להשגה עד 30 ימים נוספים.

פטורים מארנונה כללית על פי פקודת מסי עירייה ומסי ממשלה (פיטורין), 1938 (להלן: "פקודת הפיטורין" נכון לפברואר 2019) ניתנים למוסדות וגופים הזכאים לפטור מלא או חלקי מתשלומי ארנונה.
בפקודת הפיטורין נקבעו הקריטריונים להכרה בגופים הזכאים לפטור – ושיעורם.

מה עלי לעשות על מנת לקבל פטור מלא או חלקי מתשלום הארנונה?

אם הינכם סבורים כי מוסדכם זכאי לפטור כלשהו המופיע בפקודת הפיטורין בגין נכס המוחזק על ידכם בתחומי העיר תל-אביב-יפו, תוכלו להגיש בקשה לקבלת פטור מלא או חלקי מתשלומי ארנונה, בהתאם לקבוע בדין.

לצורך הגשת בקשה לקבלת פטור מלא או חלקי מתשלום הארנונה עליך:

 1. לכתוב בקשה מפורטת לפטור (יש לציין פרטים מלאים של מגיש הבקשה: שם מלא, כתובת הנכס, מספר נכס, מספר חשבון לקוח ופרטים ליצירת קשר).
 2. לציין את סעיף הפטור, תיאור השימוש הנעשה בנכס בגינו מבוקש הפטור לרבות ימים ושעות הפעילות, ולצרף אישורים ו/או אסמכתאות המוכיחים את זכאותכם לפטור המבוקש.
 3. מבקש הפטור חייב להיות רשום כ"מחזיק" בנכס בספרי העירייה, כקבוע בפקודת העיריות (נוסח חדש).

דגשים

 • בהתאם לפקודת הפיטורין עמותה הפועלת למטרות ציבוריות וללא כוונת רווח, ומחזיקה בנכס, אינה זכאית באופן אוטומטי לפטור. פטור ניתן רק לאחר בחינת הזכאות לפטור הן ביחס למוסד המבקש והן ביחס לנכס בגינו מבוקש הפטור.

הזכאות תקבע סופית רק לאחר שתערך ביקורת בנכס לבדיקת שימוש המזכה בפטור בהתאם לפקודת הפיטורין והמצאת האישורים והאסמכתאות הנדרשים ע"פ דין.

 • אין אפשרות לקבלת פטור רטרואקטיבי.
 • הטיפול בבקשה אורך כ-60 יום (מיום הגשת הבקשה והמסמכים הנדרשים). בתום הטיפול תשלח אל הפונה תשובה בדואר.
 • ניתן לברר את סטאטוס הטיפול בבקשה באגף לחיובי ארנונה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים מטה.

על פי תקנה 12 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, מחזיק בנכס שהוא הבעל הראשון של נכס חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה של עד 12 חודשים – זכאי לקבל הנחה בשיעור של 100%.
בתום 12 חודשים, אם אין שינוי במצב הנכס, יהיה זכאי להנחה נוספת של עד 6 חודשים לפי תקנה 13 (הנחה לנכס ריק).

העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס, כתנאי למתן ההנחה ו/או במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה.

מה עלי לעשות כדי לקבל הנחת בנכס חדש?

לצורך קבלת הנחת נכס חדש ריק עליך:

 1. למלא טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה לנכס ריק המופיע מטה.
 2. לצלם עותק של תעודה מזהה.
 3. למסור את טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים. ניתן למסור את המסמכים בדואר או בפקס או לזמן תור למרכז השירות.

הנחת נכס ריק

על פי תקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, נכס ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו שימוש, לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות, מזכה את המחזיק בהנחה בשיעור של 100% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים בתקופת בעלות אחת (כלומר ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס).
ההנחה תינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לעירייה, בכפוף למילוי הצהרה בדבר נכס ריק על ידי המבקש ובכפוף לביצוע ביקורת בנכס .
העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס, כתנאי למתן ההנחה ו/או במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה.

מה עלי לעשות כדי לקבל הנחת נכס ריק?

לצורך קבלת הנחת נכס ריק עליך:

 1. למלא טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס ריק המופיע מטה.
 2. לצלם עותק של תעודה מזהה.
 3. למסור את טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים. ניתן למסור את המסמכים בדואר או בפקס או לזמן תור למרכז השירות.

פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש

על פי סעיף 330 לפקודת העיריות, נכס שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, פטור מתשלום ארנונה. הפטור יינתן ממועד מסירת הודעה בכתב לעירייה, לאחר שהוכח כי הנכס עומד בקריטריונים הנדרשים לקבלת הפטור.

על פי סעיף 330 לפקודת העיריות, כפי שנכנס לתוקף החל מתאריך 1.1.2013, נכס שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, פטור מתשלום ארנונה לתקופה של 3 שנים, כל עוד הנכס במצב זה.

היה והנכס נותר במצב זה בתום 3 השנים, יחויב במהלך 5 שנים נוספות בתעריף ארנונה מופחת (המחושב ע"פ השימוש האחרון שנעשה בנכס וע"פ התעריף המינימלי הקבוע בחוק לשימוש זה).

חלפה תקופת 8 השנים והנכס נותר במצב של נכס שנהרס או שניזוק, על הלקוח להגיש הודעה בכתב לעירייה כי אין שינוי במצב הנכס, וזאת על מנת שימשיך להיות פטור מתשלום ארנונה.

העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס כתנאי למתן הפטור ו/או במהלך התקופה בה ניתן הפטור.

אם הנכס קיבל פטור לפי סעיף 330 לפקודת העיריות לפני 1.1.2013, יראו את התאריך 1.1.2013 כמועד ההודעה על תחילת תקופת הפטור הראשונה בת 3 השנים. אם הנכס קיבל פטור במשך 12 שנה שקדמו לתאריך 1.1.2013, תקופת הפטור הראשונה תהא שנתיים במקום 3 שנים. אין צורך בהגשת הודעה בכתב נוספת, ואין באמור כדי לבטל את הפטור הקיים לנכס.

תקופת הפטור (של 3 שנים) או תקופת מתן התעריף המופחת (של 5 שנים), לנכס שאינו ראוי לשימוש, יימנו לנכס במצטבר וללא קשר לחילופי בעלים או שוכרים של הנכס.

כיצד מגישים בקשה לקבלת פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש?

 1. יש לפנות בכתב בבקשה לפטור עבור נכס שאינו ראוי לשימוש, חתומה על ידי המחזיק בנכס, ובו מצוינים:
 • פרטי הנכס
 • מהות הבקשה הכוללת הסבר, בצירוף מסמכים מתאימים המעידים על היות הנכס לא ראוי לשימוש
 • כתובת למשלוח מכתב תשובה
 • מספר טלפון לצורך תיאום ביקורת בנכס.

2. לצרף צילום של תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי)

שתף עמוד זה